Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Digwyddiadau
Digwyddiadau
O dro i dro y mae'r Gymdeithas Gerdd Dafod yn trefnu gwahanol ddigwyddiadau a gweithgareddau i hybu ei hamcanion. Cewch ragor o fanylion am y digwyddiadau hyn yn yr adran hon.

Gwyl Gerallt 2018

E-bost Argraffu PDF

Bydd Barddas yn cynnal ei phedwaredd Gwyl Gerallt ar 23 Mehefin gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau llyfrau, cyflwyniadau ac adloniant. Caerdydd fydd cartre’r wyl eleni gyda’r holl sesiynau yn cael eu cynnal yn Yr Hen Lyfrgell yn Yr Ais. Gweithgaredd i’r teulu fydd yn agor yr wyl gyda’r Bardd Plant Casia Wiliam yn cynnal seiswn hwyliog i blant.

Bydd lansiadau dwy gyfrol newydd sbon gan Cyhoeddiadau Barddas. Casgliad o gerddi’r diweddar Tony Bianchi yw Rhwng Pladur A Blaguryn. Dyma’r gyfrol olaf i Tony weithio arni, cyn ei farwolaeth fis Gorffennaf y llynedd. Ei ddymuniad oedd casglu ei gerddi ynghyd a’u cyhoeddi mewn cyfrol. Fe roddwyd y dasg o lywio’r gyfrol drwy’r wasg i’w gyfaill, y Prifardd T. James Jones. Mae’r cyfan o’r cynnyrch yn nodweddiadol o waith Tony, yn gyfuniad o’r craff a’r crafog. Cyhoeddir yma am y tro cyntaf ddwy bryddest a osodwyd yn y dosbarth cyntaf gan feirniaid cystadleuaeth y Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Môn y llynedd. Bydd y sesiwn yng Ngwyl Gerallt yng ngofal T. James Jones a Jon Gower.

Cyfrol arall sy’n cael ei chyhoeddi gan Cyhoeddiadau Barddas yr haf hwn yw Bragdy’r Beirdd. Wedi 'i golygu gan y Prifardd Osian Rhys Jones a Llyr Gwyn Lewis, dyma gyfrol fywiog sy'n rhoi blas o fwrlwm nosweithiau barddoniaeth fyw Bragdy’r Beirdd yn y Brifddinas. Mae’r gyfrol yn cynnwys tua 30 o gerddi gorau Bragdy’r Beirdd gan rai o feirdd y Bragdy: Catrin Dafydd, Rhys Iorwerth, Gruffudd Owen, Casia Wiliam, Gwennan Evans, Anni Llyn, Gruffudd Antur, Llyr Gwyn Lewis, Osian Rhys Jones yn ogystal â cherddi comisiwn newydd. Bydd nifer o’r beirdd yn ymuno â Llyr Gwyn Lewis ar gyfer y sesiwn hon yn yr Hen Lyfrgell.

Bydd yr wyl hefyd yn gyfle i groesawu aelodau newydd i’r Gymdeithas Gerdd Dafod. Bydd Golygydd Cylchgrawn Barddas Twm Morys yn cynnal sesiwn yng nghwmni rhai o golofnwyr y cylchgrawn sy’n cael ei gyhoeddi bedair gwaith y flwyddyn.

Sefydlwyd Gwyl Gerallt i goffáu Gerallt Lloyd Owen, a fu ynghanol hanes a gweithgaredd Barddas o’r cychwyn cyntaf. Ac fel y byddai Gerallt ei hun yn awyddus iddi fod, gwyl sy’n dathlu barddoniaeth heddiw ydi hon. Ac mae meithrin talentau’r dyfodol yn holl bwysig i’r Gymdeithas Gerdd Dafod. I gloi Gwyl Gerallt eleni, bydd pedwar bardd ifanc yn cyflwyno’u cerddi.  Morgan Owen oedd enillydd un o dlysau Barddas, Gwobr Goffa D Gwyn Evans yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn y llynedd, a’r gwanwyn hwn, derbyniodd nawdd o Gronfa Gerallt i fynychu Cwrs Cynganeddu Canolfan Ysgrifennu Ty Newydd. Judith Musker Turner gipiodd gadair Eisteddfod Gadeiriol Penrhyn-coch eleni, ac mae hithau hefyd wedi mynychu’r Cwrs Cynganeddu yn NhyNewydd. Mae Miriam Elin Jones yn un o Gywion Cranogwen -  criw o chwech o ferched sy’n cynnal nosweithiau barddoniaeth ar hyd a lled Cymru. Mae hi hefyd yn un o olygyddion cylchgrawn Y Stamp. Ac yn ymuno â’r tri bydd Carwyn Eckley, enillydd cadair yr Eisteddfod Ryng-golegol yn 2017. Ac roedd Carwyn yn ail am y gadair ym Mhrifwyl Yr Urdd y llynedd hefyd.

Meddai Cadeirydd Barddas, y Prifardd Aneirin Karadog :

“Mae'n destun balchder i Barddas fod Gwyl Gerallt yn ei phedwaredd blwyddyn bellach, a'i bod hi'n ymweld â gwahanol lefydd yng Nghymru o flwyddyn i flwyddyn.  Mae'n rhan gyffrous a chreiddiol o genhadaeth y Gymdeithas Gerdd Dafod i hybu barddoni a chynganeddu ac i ymdrechu i ehangu cynulleidfaoedd barddoni yn Gymraeg ”

Cynhelir yn rhan o wythnos Tafwyl.

Am wybodaeth bellach ac unrhyw ymholiadau, cysylltwch â Iola Wyn, Cydlynydd Barddas.

 

Gwyl Gerallt 2017

E-bost Argraffu PDF

Bydd Barddas yn cynnal ei thrydedd Gwyl Gerallt ar Fai’r 27ain gyda diwrnod cyfan o weithgareddau, lansiadau, cyflwyniadau ac adloniant. Aberystwyth fydd cartre’r wyl eleni gyda sesiynau’r dydd yn cael eu cynnal yn Yr Hen Goleg. Ymysg y beirdd sy’n annerch, bydd y Bardd Cenedlaethol, y Prifardd Ifor ap Glyn a’r Prif Lenor yn Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni, Eurig Salisbury. Bydd Prifardd Cadeiriol yr Eisteddfod honno, Aneirin Karadog yn ymuno ag Eurig ar gyfer sesiwn hwyliog, Pwnco Clera, a fydd yn cael ei chynnwys yn eu podlediad misol yn trafod barddoni, Clera.

Bydd yr wyl hefyd yn gyfle i groesawu aelodau newydd i’r Gymdeithas Gerdd Dafod, cymdeithas fywiog sy’n cynyddu’n fisol gydag aelodau ym mhob cwr o’r byd. Bydd meuryn Y Talwrn ar Radio Cymru, y Prifardd Ceri Wyn Jones, yr awdur poblogaidd Dewi Prysor a Bardd Plant Cymru, Anni Llyn yn cynrychioli cylchgrawn Barddas, gyda’r pedwar colofnydd yn cael cyfle i ddweud eu dweud ar y bocs sebon.

Gyda thair o gyfrolau Cyhoeddiadau Barddas yn chwech uchaf, siart gwerthwyr gorau’r Cyngor Llyfrau ym mis Ebrill, mae’r gymdeithas yn edrych ymlaen i lansio dwy gyfrol newydd arall yn yr wyl, sef casgliad o gerddi gan y Prifardd Hywel Griffiths, Llif Coch Awst a chyfrol gyntaf o gerddi Elan Grug Muse, Ar Ddisberod. Grug yw’r pumed bardd i gyhoeddi o dan faner Tonfedd Heddiw, wedi i Guto Dafydd, Llyr Gwyn Lewis, Gruffudd Owen ac Elis Dafydd gyhoeddi eu cerddi yn y gyfres hon sy’n rhoi llwyfan i leisiau newydd. Gyda’i chyfrol gyntaf o farddoniaeth, Hel Hadau Gwawn newydd gael ei chyhoeddi, bydd Annes Glynn hefyd yn darllen ei cherddi yn yr Hen Goleg.

Bydd lansiad Ar Ddisberod, cyfrol Elan Grug Muse, un o olygyddion cylchgrawn Y Stamp, yn agor sesiwn yr hwyr yn nhafarn Y Cwps. Bydd Elis Dafydd yn ymuno â Grug, ac Elinor Wyn Reynolds yn sgwrsio â’r ddau fardd. Ac i gloi’r wyl, bydd noson o adloniant, Beirdd a Chantorion gyda Gai Toms a Gildas yn canu rhwng cyfraniadau’r beirdd.

Meddai Cadeirydd Barddas, y Prifardd Dafydd John Pritchard : “Sefydlwyd Gwyl Gerallt o dan yr enw hwn i goffau Gerallt Lloyd Owen, un o’n beirdd mawr a fu ynghanol hanes a gweithgaredd Barddas o’r cychwyn cyntaf ac ar hyd y blynyddoedd wedi hynny. Ond, fel y byddai Gerallt ei hun yn awyddus iddi fod, gwyl sy’n dathlu barddoniaeth heddiw ydi hon yn anad dim, ac yn rhan o weledigaeth y Gymdeithas Gerdd Dafod i feithrin talentau’r dyfodol.

Bydd hi’n wyl genedlaethol gyda blas lleol hefyd, a bydd Aberystwyth yn amlwg iawn fel rhan o’r arlwy eleni. Gobeithio y daw pobl yn eu lluoedd felly i fwynhau diwrnod amrywiol a difyr dros ben”

Am wybodaeth bellach ac unrhyw ymholiadau, cysyllter â Iola Wyn, Cydlynydd Barddas.

 

Lansiad 'Hel Hadau Gwawn'

E-bost Argraffu PDF

lansiad_hadau_gwawn

 


Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 22 ymwelydd ar-lein