Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Newyddion
Newyddion

John Glyn Jones

E-bost Argraffu PDF

Gofid o'r mwyaf i holl aelodau'r Gymdeithas Gerdd Dafod oedd clywed y newyddion trist am farwolaeth annhymig John Glyn Jones, trysorydd di-flino'r Gymdeithas ac un o wir gymwynaswyr y Gymraeg. Fel bardd ac aelod diwyd o Bwyllgor Gwaith y gymdeithas ers blynyddoedd lawer, bu ei gyfraniad i ddatblygiad Barddas yn anfesuradwy.

Mae geiriau cadeirydd y gymdeithas, Y Prifardd Dafydd John Pritchard yn crynhoi maint y golled:

"Mae Barddas wedi colli cyfaill triw a gweithiwr di-flino. Y mae byd barddas wedi colli bardd talentog. Y mae Cymru wedi colli ymladdwr digymrodedd. Y mae ein diolch yn fawr a'n hiraeth yn fwy".

Carai'r gymdeithas estyn ei chydymdeimlad dwysaf â'i blant Manon, Irfon ac Elliw a'u teuluoedd yn eu galar. Bydd bwlch enbyd ar ei ôl.

John Glyn

Traddodiad

Inni fe roddwyd ffynnon - o ddwr pur
a ddarparai ddigon
ddoe i ni. A fydd yn hon
yfory ryw ddiferion?

John Glyn Jones

(llun: Iestyn Hughes)

 

Triawd Barddas ar y Brig

E-bost Argraffu PDF

Am yr ail flwyddyn o'r bron, mae Cyhoeddiadau Barddas yn dathlu bod tri o'i llyfrau wedi cyrraedd Rhestr Fer Gwobr Llyfr y Flwyddyn. Heddiw, cyhoeddoddd Llenyddiaeth Cymru bod cyfrolau barddoniaeth Llyr Gwyn Lewis (Storm ar Wyneb yr Haul) a Meic Stephens (Wilia) ar y Rhestr Fer yn y categori Barddoniaeth ac astudiaeth Kate Crockett o fywyd a gwaith Dylan Thomas (Mwy na Bardd) ar restr fer y categori Ffeithiol Greadigol.

Llongyfarchiadau calonnog i'r tri awdur. Does ryfedd fod y bardd Llyr Gwyn Lewis, ac aelod o Bwyllgor Gwaith Barddas, yn wên o glust i glust.

 

Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn

E-bost Argraffu PDF

Dafydd Islwyn, ysgrifennydd y Gymdeithas Gerdd Dafod, yn derbyn Gwobr Cyfraniad Oes Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Un o uchafbwyntiau Gwyl Bedwen Lyfrau 2015, yr wyl lyfrau Gymraeg a gynhelir yng Nghanolfan Soar, Merthyr ar 2 Mai, fydd cyflwyno Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn. Eleni, a hithau’n 35 mlynedd ers iddo gymryd yr awenau fel Ysgrifennydd Barddas, mae’n hyfrydwch gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru gyflwyno’r wobr i un sydd wedi cyfrannu’n ddiflino at gynnal y diwylliant Cymraeg yng Nghwm Rhymni – a thu hwnt.

DI

O Fôn y daw Dafydd Islwyn yn wreiddiol, ond ymgartrefodd yng Nghwm Rhymni yn y chwedegau. Bu’n athro yn Ysgol Gynradd Trelewis am bymtheg mlynedd cyn symud i Ysgol Gymraeg Caerffili, lle bu’n ddirprwy bennaeth.

Cafwyd cyfle i dalu teyrnged i Islwyn yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd 2010 am ei gyfraniad fel bardd a hefyd am ei gyfraniad fel Cadeirydd Cylch Llenyddol Bro Elyrch. Wrth glywed y newyddion am dderbyn yr anrhydedd gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, dywedodd ei bod yn ‘fraint anhygoel iddo’ a’i fod yn edrych ymlaen at gael cyflwyno sgwrs ar ‘Englynion fy Mywyd’ yng Ngwyl Bedwen Lyfrau am 3 o’r gloch brynhawn Sadwrn Gwyl y Banc yng Nghanolfan Seilo.

Mae hoffter Dafydd Islwyn o gasglu englynion – mesur a ddisgrifiwyd ganddo unwaith fel ‘un o saith rhyfeddod y Pethe yng Nghymru’ – wedi bod yn ddiddordeb iddo gydol ei oes ac yn dipyn o chwedl ymysg beirdd Barddas. Cyhoeddwyd ffrwyth ei waith gan Gyhoeddiadau Barddas yn y cyfrolau 100 o Englynion (2009) ac Englynion y Genedlaethol 1900 – 1999 (2012), a chyhoeddodd gyfrol o’i gerddi, Dal Diferion yn ogystal. Eleni, fel erioed, bydd Dafydd Islwyn wrth fwrdd Ymryson y Beirdd yn y Babell Lên yn Eisteddfod Maldwyn yn cadw’r marciau, yn un o wir geidwaid ein diwylliant.

(Llun trwy garedigrwydd Iestyn Hughes)

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aled_lewis_evans.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 20 ymwelydd ar-lein