Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Hafan Newyddion
Newyddion

Cydlynydd newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Cydlynydd Newydd Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Ffion Medi Lewis-Hughes wedi'i phenodi’n Gydlynydd Barddas.

Mae Ffion ar hyn o bryd yn Uwch Swyddog Creadigol yn Theatr Felinfach a bydd yn ymuno â Barddas fis Awst. Mae hi’n byw yn Nhregaron, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020.

A hithau’n un o sylfaenwyr gwyl Tregaroc yn y dre, mae Ffion yn aelod gweithgar o sawl menter a gweithgaredd yn ei chymuned, o’r Eisteddfod Gadeiriol yn Nhregaron i’r Cylch Meithrin, a Ffion sefydlodd gôr Merched Soar, yn lled ddiweddar.

Mae’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous, wrth iddi ymuno â´r Gymdeithas Gerdd Dafod. Meddai Ffion:

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gael ymuno â thîm gweithgar Barddas ac i gyfrannu at ymdrechion y Gymdeithas i symud ymlaen at y cam nesaf yn ei datblygiad. Mae’r swydd yn argoeli i fod yn un ddiddorol ac amrywiol dros ben a dwi’n barod am yr her newydd sydd o’m blaen".

Dywedodd Cadeirydd Barddas, Aneirin Karadog ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Barddas, o dan ofal Ffion:

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae Barddas fel cylchgrawn, cyhoeddwr llyfrau a chynheiliad y grefft o gynganeddu a barddoni wedi profi newidiadau mawr er gwell, newidiadau sy’n gwneud Barddas yn berthnasol i’r oes ddigidol ond sydd hefyd yn rhoi pwys mawr ar gynrychioli ein haelodau sydd o bob oedran, cefndir a lleoliad yng Nghymru a thu hwnt. Bydd Ffion yn parhau i arloesi ar ran Barddas, yn wyneb cyfeillgar i’n haelodau ar stondin Barddas bob steddfod, ond hefyd yn aelod gweithgar gyda gweledigaeth bellgyrhaeddgar drwy gydol y flwyddyn wrth ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, lle bo hyrwyddo, marchnata a datblygu cyhoeddiadau a digwyddiadau Barddas yn y cwestiwn.”

Cydlynydd Barddas sy’n gyfrifol am weinyddu, marchnata a hyrwyddo’r Gymdeithas Gerdd Dafod (a adnabyddir fel Barddas). Wrth i Barddas ddatblygu partneriaethau, er enghraifft, dod yn bartner llawn o gynllun Bardd Plant Cymru, bydd y cydlynydd yn gyfrifol am ystod ehangach o weithgareddau. Mae’n gymdeithas fywiog a gweithgar sy’n cyhoeddi llyfrau o dan adain Cyhoeddiadau Barddas ac yn cyhoeddi Cylchgrawn Barddas, bedair gwaith y flwyddyn, yn mis Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf. Bydd Ffion Medi Lewis-Hughes yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun, yr 20fed o Awst.

Wrth groesawu Ffion i swydd y cydlynydd carai Barddas ddiolch o waelod calon i Iola Wyn am ei gwaith aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Daeth â ffresni ac egni rhyfeddol i weithgarwch y gymdeithas.

 

Alaw newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Alaw Mai Edwards wedi ei phenodi’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Mae Alaw yn ymuno â Barddas wedi cyfnod o fod yn gweithio yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru lle bu’n rhan o brosiectau Barddoniaeth Guto'r Glyn a Chwlt y Seintiau yng Nghymru. Fel cymrawd ymchwil yn y Ganolfan yn Aberystwyth, mae gan Alaw brofiad sylweddol o gyhoeddi a pharatoi testunau ar gyfer eu cyhoeddi.

Meddai Alaw:

“Dengys y diddordeb cynyddol mewn barddoniaeth ymysg plant a phobl ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf mor bwysig yw addysgu’r genhedlaeth nesaf am farddoniaeth o bob math, a theimlaf yn gryf iawn fod angen dangos sut y gellir gwneud barddoniaeth yn berthnasol i’r oes sydd ohoni. Credaf ei bod hi’n bwysig i glymu barddoniaeth â meysydd eraill i ehangu’r gynulleidfa y tu hwnt i ddarllenwyr barddoniaeth yn unig.”

Mae Alaw, sy’n byw yng Ngwernbraichdwr, Maerdy, Corwen yn edrych ymlaen at adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan Elena Gruffudd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf tra’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Wrth ddiolch i Elena am ei gwaith di-flino, dywedodd Cadeirydd Barddas, Y Prifardd Aneirin Karadog, ei fod e a gweddill aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol. Ychwanegodd Aneirin ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Cyhoeddiadau Barddas, o dan olygyddiaeth Alaw.

Bydd Alaw Mai Edwards yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun 26 Chwefror.

 

Cyfle i weithio dros Barddas

E-bost Argraffu PDF

Manylion llawn

 


JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein