Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Alaw newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Golygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Alaw Mai Edwards wedi ei phenodi’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Mae Alaw yn ymuno â Barddas wedi cyfnod o fod yn gweithio yng Nghanolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd Prifysgol Cymru lle bu’n rhan o brosiectau Barddoniaeth Guto'r Glyn a Chwlt y Seintiau yng Nghymru. Fel cymrawd ymchwil yn y Ganolfan yn Aberystwyth, mae gan Alaw brofiad sylweddol o gyhoeddi a pharatoi testunau ar gyfer eu cyhoeddi.

Meddai Alaw:

“Dengys y diddordeb cynyddol mewn barddoniaeth ymysg plant a phobl ifanc yn ystod y blynyddoedd diwethaf mor bwysig yw addysgu’r genhedlaeth nesaf am farddoniaeth o bob math, a theimlaf yn gryf iawn fod angen dangos sut y gellir gwneud barddoniaeth yn berthnasol i’r oes sydd ohoni. Credaf ei bod hi’n bwysig i glymu barddoniaeth â meysydd eraill i ehangu’r gynulleidfa y tu hwnt i ddarllenwyr barddoniaeth yn unig.”

Mae Alaw, sy’n byw yng Ngwernbraichdwr, Maerdy, Corwen yn edrych ymlaen at adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd gan Elena Gruffudd yn ystod y chwe blynedd ddiwethaf tra’n Olygydd Creadigol Cyhoeddiadau Barddas. Wrth ddiolch i Elena am ei gwaith di-flino, dywedodd Cadeirydd Barddas, Y Prifardd Aneirin Karadog, ei fod e a gweddill aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn dymuno pob llwyddiant iddi yn y dyfodol. Ychwanegodd Aneirin ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Cyhoeddiadau Barddas, o dan olygyddiaeth Alaw.

Bydd Alaw Mai Edwards yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun 26 Chwefror.

Manylion cyswllt Alaw: alaw@barddas.cymru

Yn y cyfamser, cysyllter â Chydlynydd Barddas, Iola Wyn gydag unrhyw ymholiadau pellach yn ymwneud â Chyhoeddiadau Barddas.

iola@barddas.cymru

 

Barddas Bach y Nadolig

E-bost Argraffu PDF

Hoffai Barddas ddymuno Nadolig llawen iawn i'w holl aelodau a chyfeillion gyda'r rhifyn arbennig hwn o Barddas Bach y Nadolig. Cliciwch a mwynhewch!

 

Cerddi'r Sêr :: Rhys Meirion (gol.)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dyma gyfrol sy’n nodi hoff gerddi bron i ddeugain o Gymry adnabyddus. Yn hên gyfarwydd â dod â Chymry adnabyddus yngh?d ar gyfer amrywiol ymgyrchoedd elusennol, y tenor a’r cyflwynydd Rhys Meirion sydd wedi golygu’r gyfrol. Mae Cerddi’r Sêr yn cynnwys detholiad o gerddi a darnau gan y cyfranwyr yn sôn am y gerdd sydd wedi eu hysbrydoli, a pham ei bod yn golygu cymaint iddyn nhw. O’r Hen Benillion, i soned gan T. H. Parry-Williams, i gywydd gan Mererid Hopwood a cherddi Dafydd Rowlands, Iwan Llwyd, Dic Jones a Cynan – dyma gyfle i fwynhau cerddi adnabyddus ac ambell un llai cyfarwydd, gyda detholiad sydd yn swyno ac yn synnu o bryd i’w gilydd.

Meddai Rhys Meirion: "Fel canwr ’dwi mewn sefyllfa hynod o foddhaol a breintiedig o gael dehongli geiriau rhai o’n beirdd gorau ni, ar gerddoriaeth rhai o’n cyfansoddwyr gorau ni. Pan mae’r briodas ysbrydoledig yna yn digwydd rhwng geiriau ac alaw, yn aml mae’r cyfuniad yn ein codi, boed yn berfformiwr neu yn wrandawr, i rhyw fyd arall am eiliad, ar garped hyd o emosiwn.”

Ac yn rhagair y gyfrol, eglura Rhys ei fod wrth ei fodd yn darllen barddoniaeth o bob math a bod y gynghanedd hefyd yn dod â phleser pur. A chwestiyna a oes ychydig o waed ei hen daid Thomas Richards y Wern, sef bardd Y Ci Defaid, y ‘Rhwydd gamwr hawdd ei gymell’' yn rhedeg yn ei wythiennau.

Ychwanega Rhys: "Gobeithio hefyd y bydd y gyfrol yn denu darllenwyr newydd i farddoniaeth Gymraeg, achos mae’n falm i’r galon ac yn rhoi’r cyfle prin yna i ni fynd i’n byd bach ein hunain ar daith fer ym mreichiau geiriau rhai o feirdd gorau’r byd - ein beirdd ni.”

Mae’r gyfrol ddeniadol hon yn cynnwys lluniau o rai o‘r cyfranwyr gan y ffotograffydd Iolo Penri.

Cynhelir lansiad Cerddi’r Sêr yng Nghlwb Tenis Lawnt, Rhuthun, nos Fercher yr 22ain o Dachwedd am 7.30 yh. Yn ymuno â Rhys Meirion, bydd rhai o gyfranwyr y gyfrol, Bethan Gwanas, Robat Arwyn, Nic Parry a Dilwyn Morgan.

£9.95

Cyfranwyr: Bethan Gwanas, Tudur Owen, Ywain Gwynedd, Sharon Morgan, Hywel Gwynfryn, Gareth Roberts, Dylan Cernyw, Angharad Mair, Alun Elidyr, Nic Parry, Owen Powell, Elin Manahan Thomas, Gareth Glyn, Gerallt Pennant, Osian Huw Williams, Jon Gower, Gwion Hallam, Elin Jones, Iolo Williams, Alwyn Humphreys, Dylan Meirion Roberts, Robin McBryde, Dilwyn Morgan, Sian Lloyd, Nigel Owens, Elin Fflur, Sian James, Robat Arwyn, Gwyn Elfyn, Gareth Potter, Annette Bryn Parry, Bryn Fôn, Osian Rhys Jones, Mari Grug, Gwyneth Glyn, Shan Cothi, Rhys Mwyn.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

gruffudd_antur.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 21 ymwelydd ar-lein