Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Lansio dwy gyfrol yn Llanuwchllyn

E-bost Argraffu PDF

Mwy am Pethe'r Pum Plwy' a Wyneb y Bore Bach.

 

Sachaid o Lyfrau Barddas

E-bost Argraffu PDF

 

'Jim Parc Nest' :: Cyfres Llenorion Cymru

E-bost Argraffu PDF

JPN

Yn y siopau

Yn y gyfrol hon mae’r Prifardd T. James Jones, yr hynaf o ‘fois Parc Nest’, yn arddangos dawn y cyfarwydd. Ac yntau’n dathlu ei ben-blwydd yn bedwar ugain oed, dyma gyfle iddo adrodd ei straeon, i fwrw trem yn ôl dros ei yrfa lenyddol ac i fynegi ei ddaliadau, ei amheuon a’i obeithion parthed ei genedl a’r ddynoliaeth – a’r cyfan wedi’i wreiddio yn ei gariad at ei anwyliaid.

CYFRES LLENORION CYMRU

Jim Parc Nest yw’r cyntaf mewn cyfres o hunangofiannau llenyddol a fydd yn gyfrwng i’n prif lenorion drafod eu bywyd a’r dylanwadau ar eu gwaith.

Ganed T. James Jones yng Nghastellnewydd Emlyn. Bu’n weinidog gyda’r Annibynwyr ac yn ddarlithydd drama cyn ymuno â’r BBC fel golygydd sgriptiau Pobol y Cwm. Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1986 ac 1988 a’r Gadair yn 2007. Cyhoeddodd amryw o gyfrolau barddoniaeth a dramâu gan gynnwys Dan y Wenallt, ei drosiad nodedig o Under Milk Wood, Dylan Thomas. Bu’n Archdderwydd Cymru rhwng 2010 a 2013.

Clawr meddal: £12.95
Clawr caled: £19.95

 

Rhifyn 324 :: Hydref 2014

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach y mae rhifyn yr Hydref 2014 o Barddas. Gyda llun llawen o brifeirdd Eisteddfod Sir Gâr ar y clawr, y mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn bwrw golwg yn ôl dros y Brifwyl ac yn cynnwys:

Rhifyn 324

Cyfweliad y Golygydd gyda bardd y gadair Ceri Wyn Jones.
Ymdriniaeth bardd y goron, Guto Dafydd â cherddi caeth y Brifwyl.
Ymdriniaethau gan Frank Olding a Seimon Brooks â cherddi'r goron.
Ym mlwyddyn y canmlwyddiant, barn tri - Mary Scammell, Gwyn Thomas ac Alan Llwyd - am Dylan Thomas.
'Gweddw yw'r Gwin' yw'r ymadrodd sy'n fan cychwyn i ymdriniaeth Ieuan Wyn yntau â Dylan Thomas.  
Ysgrif gan Twm Morys yn olrhain 'Hafod Lom' R.S. Thomas a chyfieithiad o'r gerdd gan Gwawr Morris.
Ysgrif i gofio D.S. Jones, y bardd-wyddonydd, gan ei gyfaill Peter Hughes-Griffiths
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Emyr Lewis, Gwyn Thomas, Dewi Prysor, Siân Northey a Ceri Wyn Jones.
Englynion lu o gystadleuaeth 'Englyn y Dydd' yn y Brifwyl.
Cerddi ac englynion newydd gan Gwyn Thomas, Vernon Jones, Guto Dafydd, Sara Thomas, John Glyn Jones, Siôn Aled, Tomos Dafydd, Aneirin Karadog, John Emyr, Meg Elis, Siân Northey, a Huw Meirion Edwards.
Adolygiad o Awen Iwan gol. Twm Morys (gan Ifor ap Glyn) 
Beirniadaeth ar gystadleuaeth Tlws D. Gwyn Evans gan Robat Powell.
Hyn oll a dau lun buddugol cystadleuaeth Tynnu Llun Barddas o faes yr Eisteddfod.

 

Ni Bia'r Awyr :: Guto Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfrol gyntaf prifardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr 2014

Nia Bia’r Awyr yw’r casgliad cyntaf o gerddi gan Guto Dafydd, prifardd coronog Eisteddfod Genedlaethol Sir Gâr. Dyma lais unigryw a threiddgar un o feirdd disgleiriaf ei genhedlaeth. Casgliad o gerddi am y profiad o fyw yn Gymraeg heddiw sydd yma – barddoniaeth a fydd yn eich cynhyrfu a’ch cyffroi.

Yn ôl Dafydd Pritchard, un o feirniaid cystadleuaeth y Goron eleni: ‘Y mae’r cerddi hynny’n ddoniol, yn rhybuddiol ac yn llawn consyrn ... Dyma fardd praff a sensitif sydd yn gwybod yn iawn sut i ddefnyddio hiwmor i bwrpas ... Mae ganddo glust hynod o fain sy’n dal rhythm llinell i’r dim ...’

Cyhoeddir Ni Bia’r Awyr yn y gyfres ‘Tonfedd Heddiw’, sy’n rhoi llwyfan i feirdd ifanc. Pris: £6.95

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn y Whitehall, Pwllheli, ar nos Iau 13 Tachwedd a bydd y Prifardd yn darllen cerddi o’r gyfrol yn Siop Palas Print, Caernarfon amser cinio dydd Gwener, 21 Tachwedd.

 

Mwy na Bardd - Bywyd a Gwaith Dylan Thomas - Cynnig Arbennig!

E-bost Argraffu PDF

Cynnig arbennig i'r byd!

Yn ystod mis Hydref bydd y llyfr arbennig hwn ar werth am £4.95 yn unig.

Yn eich siop lyfrau leol neu o wefan Gwales.

"un o’r cofiannau mwyaf darllenadwy y gafaelais ynddynt erioed" (Myrddin ap Dafydd)

Cymro balch neu fradwr gwrth-Gymreig? Meddwyn di-chwaeth neu fardd sensitif? Pwy oedd y Dylan Thomas go iawn? Ganrif ers ei eni, mae Kate Crockett yn pwyso a mesur ambell gwestiwn sylfaenol ynghylch un o ffigurau llenyddol enwocaf Cymru, gan adrodd ei hanes yn llawn yn y Gymraeg am y tro cyntaf.

Mae Kate Crockett yn newyddiadurwraig a chyflwynwraig brofiadol sy’n arbenigo ym maes y celfyddydau, ac yn un o gyflwynwyr Y Post Cyntaf, BBC Radio Cymru. Mae ganddi radd M.Phil mewn llenyddiaeth Gymraeg o Brifysgol Cymru Aberystwyth (2000), a diddordeb byw yn niwylliant Cymru, yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Darllenwch adolygiad ysgubol Myrddin ap Dafydd yma.

Datganiad i'r Wasg || Press Release

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

islwyn.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein