Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

O Hel Llus i Hel Gwobrau

E-bost Argraffu PDF

Mae Hel Llus yn y Glaw, cyfrol gyntaf Gruffudd Owen o gerddi wedi cyrraedd rhestr fer y categori barddoniaeth yng nghystadleuaeth Llyfr y Flwyddyn eleni.

Cyfrol yn llawn deuoliaethau yw Hel Llus yn y Glaw, cyfrol sy’n trafod agweddau ar hunaniaeth a pherthyn o safbwynt y bardd sy'n byw yn y brifddinas ond yn hannu o Ben Llyn. Cawn gip ynddi hefyd ar Gruffudd Owen y talyrnwr a’r stompiwr, ac ar gerddi direidus sy'n llawn o droeon trwstan y beiciwr yn y ‘ddinas ddu’.

Dyma’r ail flwyddyn yn olynol i gyfrol gan fardd ifanc yn nghyfres Cyhoeddiadau Barddas, 'Tonfedd Heddiw', ddod i’r amlwg yn y gystadleuaeth hon. Y llynedd, gosodwyd cyfrol gyntaf Llyr Gwyn Lewis, Storm ar Wyneb yr Haul ar y rhestr fer hefyd.

Mae Hel Llus yn y Glaw, fel yr awgryma’r teitl, yn dwyn ynghyd brofiadau gwerthfawr bywyd ac yn dal gafael ar y fagwraeth arbennig a gafodd y bardd ym Mhen Llyn.

Llongyfarchiadau calonnog i Gruffudd. Dyma lun ohono yn cynnig llwnc destun i'w lwyddiant ei hun!

 

Chwilio am Dân :: Elis Dafydd

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

‘Efallai na fyddwn fel hyn am byth, ac y daw trefn i geulo’n gwaed. Ond gall gobaith fod eto, yma, rhyngom.’

Daw Elis Dafydd yn wreiddiol o Drefor, Caernarfon a dyma’i gyfrol gyntaf o gerddi. Enillodd Gadair Eisteddfod yr Urdd 2015 ac mae newydd ennill gradd MA mewn Cymraeg o Brifysgol Bangor.

Yn ogystal â chynnwys y dilyniant o gerddi ‘Gwreichion’ ddaeth yn fuddugol yn yr Urdd y llynedd, mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys ambell gerdd arall sy’n dangos cymaint o ddylanwad fu’r diweddar Iwan Llwyd arno – yn gerddi serch, a cherddi gwleidyddol. Dyma gyfrol o gerddi sy’n cofleidio, yn cwestiynu ac yn dathlu – cerddi am y profiadau sy’n cyffwrdd i’r byw ac am gyfnod sy’n dod i ben.

Mae’r gyfrol yn gyfuniad synhwyrus o rhythmau sicr a sylwadau praff, ac o hyder bardd ifanc sy’n ceisio gwneud synnwyr o’r byd. Dyma’r bedwaredd gyfrol i’w chyhoeddi yn y gyfres Tonfedd Heddiw sy’n rhoi llwyfan i feirdd ifanc, disglair.

£5.95

Lansiadau:

Nos Wener 22 Ebrill am 7.00yh yn Palas Print, Caernarfon, gyda Gwilym Bowen Rhys a Gruffudd Owen.

Dydd Gwener 5 Awst am 12.00 yn y Lolfa Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

 

Llinynnau :: Aled Lewis Evans

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi y mae'r gyfrol ddiweddaraf o gerddi gan Aled Lewis Evans, y bardd o Wrecsam. Mae’r casgliad, sy’n cynnwys dros 60 o gerddi newydd, yn myfyrio ar y llinynnau sy’n cysylltu pob un ohonom – llinynnau teulu, bro, iaith a ffydd – a’r sylweddoliad bod y llinynnau hynny, er yn hanfodol, yn hynod fregus weithiau. Deuoliaeth arall sy’n dod i’r amlwg wrth ddarllen y cerddi yw bod y llinynnau sy’n ein cynnal hefyd, o bryd i’w gilydd, yn ein carcharu.

Meddai Aled: ‘Dwi’n gobeithio y bydd pobl yn closio at y cerddi newydd hyn, ac yn medru uniaethu efo’r profiadau bob dydd yn rhwydd. Gobeithio hefyd y byddant yn cysuro, yn dyrchafu ac yn cofleidio'r darllenydd.’

Dyma gyfrol onest am glymau perthyn o bob math.

£8.95

Lansiadau Llinynnau:

Dydd Sadwrn 23 Ebrill, Gwyl Bedwen Lyfrau, Galeri Caernarfon

Nos Iau 12 Mai, Carnifal Geiriau Wrecsam, Llyfrgell Wrecsam

 

Rhifyn 329 :: Gaeaf 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach, i'ch difyrru y Dolig hwn, y mae rhifyn Gaeaf 2015 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 329

Teyrngedau ac englynion coffa i Dafydd Wyn Jones, pencerdd Bro Ddyfi, gan Ann Fychan, Gwilym Fychan, Hedd Bleddyn, Arwyn Groe, Gruffudd Antur a Twm Morys. 
Barn Meg Elis, Mari George a Siôn Aled ar gerddi Coron Meifod.
Barn Gruffudd Antur ar Awdlau Meifod - y Tebot a'r Wiwer!
Cerddi arobryn gan Endaf Griffiths, Geraint Roberts a Hannah Roberts o eisteddfodau'r Ffermwyr Ifanc, Banc-ffos-felen a Phontrhydfendigaid.
Cerddi newydd gan Tomos Dafydd, Gruffudd Antur, Frank Olding, Siôn Aled ac Esyllt Nest Roberts de Lewis.
Ail golofn gan Fardd Plant diweddaraf Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Ceri Wyn Jones, Gwyn Thomas Dewi Prysor a Siân Northey.
Adolygiad o Y Fro Eithinog, Casgliad o Gerddi T. Llew Jones gol. Idris Reynolds (gan Richard Roberts).
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn - 'Dewin'.

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein