Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Rhifyn 333 :: Gwanwyn 2017

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach ac ar gael ar faes y Brifwyl, y mae rhifyn Gwanwyn 2017 o Barddas. Mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 333

Ysgrif ar 'Ginsberg yng Nghymru' gan Tomos Dafydd.
Ysgrif gan Frank Olding ar feirdd Y Fenni a'r Cylch yn y gyfres Cymru'r Beirdd.
Ysgrif gan Iestyn Tyne ar ei wefan 'Casglu'r Cadeiriau'. 
Blas ar gyfrolau newydd Menna Elfyn, Annes Glyn, Hywel Griffiths, Elan Muse a Peredur Lynch.
Cerddi newydd gan T. James Jones, Myrddin ap Dafydd, Dai Rees Davies, Aneirin Karadog, Robert Lacey, John Gwilym Jones, Meirion Jones a Robin Gwyndaf.
Colofn gan Fardd Plant Cymru, Anni Llyn.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau amserol gan Ceri Wyn Jones, Siân Northey, Dewi Prysor ac Elis Dafydd.
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn.
Adolygiadau gan Dafydd Morgan Lewis a Grahame Davies o Perci Llawn Pobol, Cerddi Moeldrehaearn, Llinynnau a Dagrau Tost.

 

Hel Hadau Gwawn :: Annes Glyn

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau yn fuan

Mae llenor sy'n adnabyddus fel awdur rhyddiaith, ar fin cyhoeddi ei chyfrol gyntaf o farddoniaeth.

Mae Hel Hadau Gwawn yn gasgliad hyfryd o dros 60 o gerddi caeth a rhydd sy’n archwilio themâu amser a lle. Yn eu plith mae cerddi personol telynegol yn ogystal â dau ddilyniant arobryn a gipiodd Gadeiriau Eisteddfod Môn a Phontrydfendigaid.

Er yn gyfrol o bwyso a mesur profiadau ac atgofion, mae'r bardd hefyd yn bwrw golwg ar y gymdeithas sydd ohoni ac yn edrych ymlaen yn hyderus drwy lygaid llawn rhyfeddod ei hwyrion a'i hwyresau. Mae dylanwad Ynys Môn a’i magwraeth yno i’w deimlo’n gryf ar y casgliad hwn.

Yn wreiddiol o Frynsiencyn mae Annes wedi ymgartrefu yn Rhiwlas, Bangor ers rhai blynyddoedd. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd yn 2004 gyda’i chyfrol o lên meicro Symudliw. Bu’n newyddiadurwraig, yn ymchwilydd radio a theledu, a bu'n gweithio yn y maes cysylltiadau cyhoeddus cyn mynd yn gyfieithydd ar ei liwt ei hun. Bu'n Dderwydd Gweinyddol Gorsedd Beirdd Môn rhwng 2014-2017.

Estynnir gwahoddiad cynnes i bawb i noson lansio Hel Hadau Gwawn yng Nghanolfan Thomas Telford, Ffordd Mona, Porthaethwy ar Ebrill 27 am 7:30 y.h. Bydd lluniaeth ysgafn yn ystod y noson ac adloniant gan yr awdures a'r gantores amryddawn, Manon Steffan Ros.

£7.95

 

Beirdd Bro Eisteddfod Ynys Môn (gol. Cen Williams)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Beirdd Bro Eisteddfod Ynys Môn yw’r bedwaredd yn y gyfres sy’n cyflwyno beirdd bro’r Eisteddfod Genedlaethol. Ceir cyfraniadau gan 17 o feirdd cyfoes Ynys Môn, gyda nifer ohonynt yn cyfrannu’n rheolaidd ar raglen Talwrn y Beirdd ar BBC Radio Cymru. Mae amrywiaeth o gerddi caeth a rhydd rhwng y cloriau, gan feirdd o sawl cenhedlaeth, gyda rhai cerddi personol, ac eraill yn gerddi cyfarch. Mae’r gyfrol yn gasgliad o gerddi sy’n myfyrio ar Ynys Môn ddoe a heddiw.

Yn ôl yr arfer cyflwynir ysgrif ragarweiniol ar draddodiad barddol y dalgylch, ac ar gyfer y gyfrol hon, caiff ei darparu gan Llion Pryderi Roberts. O Frynsiencyn y daw Llion Pryderi yn wreiddiol, ond mae bellach wedi ymgartrefu yn y de ddwyrain ac yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd. Mae’n aelod o dîm talwrn Aberhafren.

Mae’r golygydd Cen Wiliams hefyd yn un o feirdd y gyfrol. Yn enedigol o Ynys Môn, mae Cen wedi gwneud cyfraniad amhrisiadwy i ddiwylliant yr ynys ers blynyddoedd lawer. Mae’n adnabyddus fel bardd a beirniad. Cipiodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1997, a chyrhaeddodd ei gyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth (Eiliadau Tragwyddol, Gwasg y Bwthyn) restr fer categori Barddoniaeth Llyfr y Flwyddyn y llynedd. Mae’n un o gyfranwyr brwd tîm Talwrn Bro Alaw, gyda llawer o’i waith wedi ei ysbrydoli gan fywyd ar yr ynys.

Cynhelir lansiad Beirdd Bro Eisteddfod Ynys Môn yn Neuadd y Dref Llangefni, nos Wener y 19eg o Fai am 7.30 yh.

£7.95

 

Macbeth :: William Shakespeare (Cyfieithiad gan Gwyn Thomas)

E-bost Argraffu PDF

"Campwaith o gyfieithiad mydryddol; trysor i’n llenyddiaeth".

Arwel Gruffydd

Cyfieithu trasiedi fawr Shakespeare, Macbeth ar gyfer cynhyrchiad cyffrous Theatr Genedlaethol Cymru oedd un o gymwynasau olaf y diweddar Athro Gwyn Thomas i lenyddiaeth Cymru.

"Drama ysgytwol ac ofnadwy am wr o anrhydedd yn cael ei lygru gan ei uchelgais". Dyna sut y disgrifiodd yr ysgolhaig a’r llenor toreithiog y drasiedi yn ei hunangofiant llenyddol Llyfr Gwyn: Cyfres Llenorion Cymru (Cyhoeddiadau Barddas)

Yn ôl ei weddw Jennifer Thomas, fe fu’n gweithio ar y cyfieithiad am gryn amser, ac mae’n cofio iddo gael sgwrs gydag Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau yn 2015. Yn rhagair Macbeth, mae Arwel Gruffydd yn cyfeirio at y sgwrs gyfeillgar honno, sydd wedi arwain at y cynhyrchiad unigryw hwn gan Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd y drasiedi’n cael ei pherfformio oddi mewn i furiau Castell Caerffili o’r 7fed i’r 18fed o Chwefror.

"Tristwch o’r mwyaf yw na chafodd Gwyn fyw i weld ei gyfieithiad yn cael ei lwyfannu" meddai Arwel Gruffydd. Ac yn ystod ei waeledd olaf, mae’n falch iddo fedru rhoi ar ddeall iddo ei fod yn bwriadu llwyfannu’r ddrama.

Richard Lynch sy’n portreadu Macbeth, a Ffion Dafis, un o gyn-fyfyrwyr Gwyn Thomas sy’n chwarae rhan Yr Arglwyddes Macbeth. Yn ôl yr actores o Fangor, mae’n fraint aruthrol i gael perfformio gwaith un o’i hoff ddarlithwyr yn y Brifysgol ym Mangor.

"Fe welodd fi yn chwarae rhan Esther, Saunders Lewis, pan oeddwn yn un ar bymtheg oed yn Ysgol Tryfan, a fyth ers hynny, fe gefnogodd fy ngyrfa, gan apelio arnai i wneud mwy o waith llwyfan" meddai. "Mae’n gyfieithiad prydferth, yn gampwaith sy’n rhodd ganddo" ychwanega.

Yn ôl Jennifer Thomas, mi fyddai ei gwr wrth ei fodd yn gwybod taw Ffion Dafis sy’n chwarae rhan yr Arglwyddes. Mae’n cofio iddynt wylio perfformiad pwerus Ffion ym monolog Aled Jones Williams, Anweledig, ac i’w gwr droi ati ar ddiwedd y perfformiad, a datgan y byddai Ffion yn ‘Ledi Macbeth fendigedig’.

Nid dyma’r cyfieithiad cyntaf gan Gwyn Thomas o waith Shakespeare. Cyhoeddwyd Y Dymestl yn 1996 a Breuddwyd Nos Wyl Ifan yn 2000, ac addasodd ddramâu Shakespeare ar gyfer ffilimiau animeiddiedig i S4C. Cyfeiria at Shakespeare droeon yn ei hunangofiant llenyddol Llyfr Gwyn, gan bwysleisio’r angen am amrywiaeth o gyfieithiadau o ddramâu’r byd yn y Gymraeg, fel bod yna ddefnyddiau ar gael i brofi doniau actorion. A sonia yn benodol am Macbeth yng nghyd-destun ehangach bywyd, gyda neges sydd mor berthnasol heddiw ag erioed.

"Y mae yna enghreifftiau mor frawychus o ddrygioni fel ei bod hi’n anodd i bobl ar hyd yr oesoedd beidio â meddwl fod yna bwerau arallfydol (fel y gwrachod yn Macbeth) yn chwarae rhyw ran ynddyn nhw".

Dyddiad Cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

£6.95

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

ceri_wyn.jpg

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein