Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Cydlynydd newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Cydlynydd Newydd Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Ffion Medi Lewis-Hughes wedi'i phenodi’n Gydlynydd Barddas.

Mae Ffion ar hyn o bryd yn Uwch Swyddog Creadigol yn Theatr Felinfach a bydd yn ymuno â Barddas fis Awst. Mae hi’n byw yn Nhregaron, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020.

A hithau’n un o sylfaenwyr gwyl Tregaroc yn y dre, mae Ffion yn aelod gweithgar o sawl menter a gweithgaredd yn ei chymuned, o’r Eisteddfod Gadeiriol yn Nhregaron i’r Cylch Meithrin, a Ffion sefydlodd gôr Merched Soar, yn lled ddiweddar.

Mae’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous, wrth iddi ymuno â´r Gymdeithas Gerdd Dafod. Meddai Ffion:

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gael ymuno â thîm gweithgar Barddas ac i gyfrannu at ymdrechion y Gymdeithas i symud ymlaen at y cam nesaf yn ei datblygiad. Mae’r swydd yn argoeli i fod yn un ddiddorol ac amrywiol dros ben a dwi’n barod am yr her newydd sydd o’m blaen".

Dywedodd Cadeirydd Barddas, Aneirin Karadog ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Barddas, o dan ofal Ffion:

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae Barddas fel cylchgrawn, cyhoeddwr llyfrau a chynheiliad y grefft o gynganeddu a barddoni wedi profi newidiadau mawr er gwell, newidiadau sy’n gwneud Barddas yn berthnasol i’r oes ddigidol ond sydd hefyd yn rhoi pwys mawr ar gynrychioli ein haelodau sydd o bob oedran, cefndir a lleoliad yng Nghymru a thu hwnt. Bydd Ffion yn parhau i arloesi ar ran Barddas, yn wyneb cyfeillgar i’n haelodau ar stondin Barddas bob steddfod, ond hefyd yn aelod gweithgar gyda gweledigaeth bellgyrhaeddgar drwy gydol y flwyddyn wrth ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, lle bo hyrwyddo, marchnata a datblygu cyhoeddiadau a digwyddiadau Barddas yn y cwestiwn.”

Cydlynydd Barddas sy’n gyfrifol am weinyddu, marchnata a hyrwyddo’r Gymdeithas Gerdd Dafod (a adnabyddir fel Barddas). Wrth i Barddas ddatblygu partneriaethau, er enghraifft, dod yn bartner llawn o gynllun Bardd Plant Cymru, bydd y cydlynydd yn gyfrifol am ystod ehangach o weithgareddau. Mae’n gymdeithas fywiog a gweithgar sy’n cyhoeddi llyfrau o dan adain Cyhoeddiadau Barddas ac yn cyhoeddi Cylchgrawn Barddas, bedair gwaith y flwyddyn, yn mis Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf. Bydd Ffion Medi Lewis-Hughes yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun, yr 20fed o Awst.

Wrth groesawu Ffion i swydd y cydlynydd carai Barddas ddiolch o waelod calon i Iola Wyn am ei gwaith aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Daeth â ffresni ac egni rhyfeddol i weithgarwch y gymdeithas.

 

Tipiadau :: Llion Pryderi Roberts

E-bost Argraffu PDF

Dyma gyfrol gyntaf o gerddi gan Llion Pryderi Roberts. Prif thema’r gyfrol yw’r cof a threigl amser, ac mae’r cerddi i gyd yn ymddangos o fewn strwythur pedair awr ar hugain. Lluniwyd y gyfrol fel bod modd annog y gynulleidfa i ddarllen y gwaith fel naratif estynedig, o glawr i glawr, yn debycach i nofel neu hunangofiant. Trwy ddefnyddio patrwm y cloc a chynnwys tair cerdd ym mhob awr, mae Llion yn archwilio ein perthynas hanfodol gydag amser. Cyffyrddir â phynciau fel galar a hiraeth, y presennol a’r gorffennol, gyda rhai o’r cerddi’n deillio o brofiadau gwrioneddol ac eraill yn gwbl ffuglennol. Ysbrydolwyd y bardd hefyd gan gelfyddyd o bob math, yn arbennig cerddoriaeth a gwaith celf.

“Trafod profiadau bywyd ydw i,” meddai’r bardd o Fôn, ond sy’n byw bellach yn Nelson ac yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

“Rwy’n ceisio deall rhagor ar y berthynas gymhleth rhwng amser, profiad a chofio, a herio’r berthynas honno yn ogystal. Rydym i gyd yn gaeth i amser, neu’r syniad swyddogol o amser, ond mewn gwironedd, mae amser yn bodoli y tu hwnt i gaethiwed y cloc.”

Yn Tipiadau, mae Llion yn ymdrin â phrofiadau personol o golli ei fam pan roedd yn ei arddegau, i fod yn ?r a thad. Cynhwysir amrywiaeth bywiog o ffurfiau barddonol, yn cynnwys cerddi vers libre, cerddi mydr ac odl megis y soned a’r filanel, vers libre cynganeddol a chywyddau byrion.

Bydd Llion Pryderi Roberts yn lansio’r gyfrol yn yr Hen Ysgoldy,  Radur, nos Wener 27 Gorffennaf – lansiad a gynhelir ar y cyd â chyfrol Manon Rhys, Stafell Fy Haul. Bydd y ddau yn cael eu holi gan Yr Athro Sioned Davies.

GAIR AM YR AWDUR

O Fôn y daw Dr Llion Pryderi Roberts yn wreiddiol ond bellach mae’n byw yn Nelson ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn cydlynu cyrsiau ysgrifennu creadigol, a dysgu modiwlau am farddoniaeth gyfoes. Enillodd gadair Eisteddfod Môn am yr eildro yn 2016 ac mae’n aelod o dîm Talwrn Aberhenfelen. Llion oedd bardd Arddangsofa Agored y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017, lle bu’n ymateb i ddetholiad o ddwsin o weithiau celf yr arddangosfa. Tipiadau yw’r casgliad cyntaf o gerddi iddo ei gyhoeddi.

£8.95

 

Stafell fy Haul :: Manon Rhys

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dyma gyfrol hunangofiannol ei naws gan y Prifardd a’r Prif Lenor, Manon Rhys, sy’n gyfuniad o ryddiaith a barddoniaeth gyda’r ffin rhyngddynt yn gwbl annelwig. Mae’r mynegiant o’r herwydd yn ffres ac yn newydd ac yn denu’r darllennydd i ystyried rhythm naturiol yr iaith ynghyd â’r gwahanol dafodieithoedd a gyfleir yn rhai o’r cerddi a’r straeon byrion. Mae’r elfen hunangofiannol yn gref iawn trwy’r amrywiol ddarnau a phrofiadau’r awdur yn ystod ei magwraeth – ei phlentyndod a’i harddegau – yn ysbrydoliaeth i nifer fawr o’r cerddi. Mae teulu, difaterwch neu ddiymadferthedd pobl yn wyneb trychineb yn themâu amlwg hefyd.

Mae teitl y gyfrol, ‘Stafell fy haul’, yn bryddest am fenyw oedrannus nad yw’n mentro y tu hwnt i sicrwydd ei gardd a chwmïnaeth ei hadar a stafell ei hunig gyfaill, yr haul. O fentro, caiff ei siomi a’i dychryn. Pryddest mewn dwy ran yw ‘Dwy ffenest’ am yr hyn a welai’r awdur drwy ddwy ffenest ei chartref yn Nhrealaw, Cwm Rhondda: ffenest stafell lle cafodd ei geni a ffenest y stafell lle y bu farw ei thad, Kitchener Davies, yn hanner cant oed. Cyhoeddir yma hefyd ‘Breuddwyd’, sef y casgliad o gerddi a enillodd iddi Goron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn 2015.

Ceir yma hefyd gyfeithiadau o gerddi Saesneg a straeon byrion. Ymhlith y casgliad o ddarnau rhyddiaith, mae ysgrif am brofiad diweddar yr awdur yn ymweld â Gardd Heddwch Comin Greenham, ddeng mlynedd ar hugain wedi iddi dreulio cyfnodau’n protestio yno yn yr 1980au. Ar y safle lle yr arferai wersylla yr adeg honno, yng nghwmni ei ffrind, y ddiweddar Gwenno Hywyn, y lluniwyd yr Ardd Heddwch er cof am Helen Thomas, o Gastellnewydd Emlyn, a laddwyd yno yn 1989 – yr unig brotestwraig a laddwyd yno dros flynyddoedd hir o brotest.

Addurnwyd y gyfrol â darluniadau pen ac inc gan yr arlunydd medrus Siôn Tomos Owen.

GAIR AM YR AWDUR

Mae Manon Rhys yn awdures doreithiog; cyhoeddodd nifer o nofelau a straeon byrion ac y mae hefyd wedi ysgrifennu sgriptiau teledu a ffilm. Yn 2002 cyhoeddodd olygiad o waith ei thad, y bardd a’r dramodydd J. Kitchener Davies, ar y cyd ag M. Wynn Thomas: James Kitchener Davies: Detholiad o’i waith. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro 2011 gyda’i nofel Neb ond Fi, a’r Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015. Mae’n byw yn Radur, Caerdydd.

Bydd Manon Rhys yn lansio’r gyfrol yn yr Hen Ysgoldy,  Radur, nos Wener 27 Gorffennaf – lansiad a gynhelir ar y cyd â chyfrol Llion Pryderi Roberts, Tipiadau. Bydd y ddau yn cael eu holi gan Yr Athro Sioned Davies.

Bydd Manon hefyd yn trafod ei chyfrol newydd gyda’r Prifardd Christine James yn y Babell Lên ar faes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, brynhawn Llun 6 Awst am 1.30 yp.

£9.95

Am ragor o fanylion cysyllter â Chydlynydd Barddas, Iola Wyn.

 

Bragdy'r Beirdd :: (goln. Osian Rhys Jones & Llyr Gwyn Lewis)

E-bost Argraffu PDF

Ers ei sefydlu yn 2011, mae Bragdy'r Beirdd wedi diwallu syched cynulleidfaoedd yng Nghaerdydd a'r Esiteddfod Genedlaethol am nosweithiau llenyddol a cherddorol cyffrous a hwyliog. Mae'r gyfrol hon yn dathlu'r Bragdy gyda chyfraniadau hen a newydd gan feirdd y ty ac ambell westai. Agorwch a mwynhewch yn syth mewn un llymaid, neu ddrachtio'n araf fesul cerdd.

Cewch flasu geiriau Gruffudd Antur, Catrin Dafydd, Gwebbab Evans, Gwyneth Glyn, Rhys Iorwerth, Geraint Jarman, Osian Rhys Jones, Aneirin Karadog, Llyr Gwyn Lewis, Anni Llyn, Gruffudd Owen, Aron Pritchard a Casia Wiliam

£8.95

 

Rhwng Pladur a Blaguryn :: Tony Bianchi

E-bost Argraffu PDF

Mae'r gyfrol hon, sy'n llawn o ddeuoliaethau'r bydysawd, yn gyfle i werthfawrogi cyfraniad y diweddar Tony Bianchi fel bardd blaengar, a hynny mewn cerddi caeth a rhydd.

"Gwefreiddiwyd Tony gan y tebygrwydd rhwng creu cord cerddorol a chreu llinell o gynghanedd. Mae ei englynion yn canu gywired a chywreined â sonatas Bach." (T. James Jones)

GAIR AM YR AWDUR

Sais o'r Hen Ogledd a ddysgodd y Gymraeg a meistroli'r gynghanedd i'w alluogi a'i ysgogi i ganu yn nhraddodiad Aneirin a Thaliesin. Bu farw ym mis Gorffennaf 2017.

£7.95

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

eurig_salisbury.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 5 ymwelydd ar-lein