Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Cerddi'r Sêr 2 :: Rhys Meirion (gol.)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau cyn hir

Bydd yr ail gyfrol yn y gyfres, sef Cerddi’r Sêr 2, yn cyrraedd y siopau yn fuan iawn ac yn cynnwys cyfraniadau newydd gan 30 o enwogion yn trafod eu hoff farddoniaeth. O gerddi hynafol i gerddi diweddar, yn hen ffefrynnau ac yn ganeuon poblogaidd, yn y gyfrol hon ceir amrywiaeth hynod o gerddi a chyfraniadau, oll wedi eu casglu gan Rhys Meirion mewn cyfrol gain. I gyd-fynd â phob ysgrif, ceir portread du a gwyn o bob cyfrannwr gan y ffotograffydd Iolo Penri. Y llyfr anrheg perffaith ar gyfer y Nadolig!

Ymysg y cyfranwyr mae Matthew Rhys yn trafod ei hoff gerdd, ‘Mewn Dau Gae’ gan Waldo Williams; Huw Stephens yn esbonio’r argraff a gafodd y gerdd ‘Caerdydd’ gan Emyr Lewis arno; Tara Bethan yn hel atgofion hyfryd o’i thad, Orig Williams a’i hoff gerdd yntau, ‘Y Dyrfa’ gan Cynan; Aled Hughes yn sôn am y lleoliad hudolus a ddisgrifir yn y gerdd ‘Cwmorthin’ gan Gwyn Thomas a Caryl Parry Jones yn disgrifio’r Nadolig yn ei chartref wrth iddi esbonio ei dewis hithau, sef ‘Y Geni’ gan I. D. Hooson. Ceir ysgrifau hefyd gan Dafydd Iwan, Alys Williams, Roy Noble, Catrin Finch, Richard Elis, Aeron Pughe, Siw Hughes, Mark Lewis Jones, Trystan Ellis-Morris, Dafydd Iwan, Lisa Gwilym, Rhodri Gomer, Betsan Powys, Rhodri Owen, Beti George, Huw Edwards, Brian Hughes, Sioned Terry, Daniel Lloyd, Ffion Dafis, Ed Holden, Cefin Roberts, Lleuwen Steffan, Heledd Cynwal ac Wil Tân.

Meddai Rhys Meirion: ‘Fy ngobaith i yw y bydd gwaddol i’r ddwy gyfrol yma. Mae’r cyfranwyr yn arwyr ac yn destun boddhad mawr i nifer o bobl o bob oedran yn eu gwahanol feysydd, a r?an, wrth gyfrannu i’r cyfrolau hyn, maent yn genhadon dros ddarllen barddoniaeth. Os bydd pobl yn troi at ddarllen barddoniaeth oherwydd eu diddordeb yn y cyfranwyr a’u poblogrwydd, yna gwych o beth!’.

Mae’r llyfr yn cael ei gyhoeddi ychydig ddiwrnodau cyn dathlu Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar y 4ydd o Hydref – dathliad sy’n hybu ac yn hyrwyddo darllen barddoniaeth ar hyd a lled y wlad. Dengys y gyfrol hon yn arbennig y pleser a gawn o ddarllen cerddi hen a newydd a sut yr ydym ni’r Cymry’n parhau i gael ein cyffwrdd mewn gwahanol ffyrdd gan farddoniaeth o bob math.

Cynhelir lansiad Cerddi’r Sêr 2 yn Galeri, Caernarfon nos Wener y 5ed o Hydref am 7.30yh. Yn ymuno â Rhys Meirion, bydd rhai o gyfranwyr y gyfrol. Dewch yn llu!

GAIR AM Y GOLYGYDD

Mae Rhys Meirion, sy’n byw ym Mhwllglas ger Rhuthun, yn mwynhau gyrfa ddisglair fel tenor gan deithio i bedwar ban byd. Mae hefyd yn ganwr preswyl Galeri Caernarfon. Mae’n gyflwynydd teledu adnabyddus, ac yn ddiweddar bu’n gyflwynydd ar Radio Cymru yn ogystal. Mae’n parhau i wneud llawer o waith yn codi arian i Ambiwlans Awyr Cymru ac i 'Gronfa Elen'. Cyhoeddodd ei hunangofiant Stopio’r Byd Am Funud Fach gyda gwasg Y Lolfa yn 2014.

£9.95

Am ragor o fanylion cysyllter â Chydlynydd Barddas, Ffion Medi.

 

Hen Ieithoedd Diflanedig :: Mihangel Morgan

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau yn fuan

Bydd cyfrol newydd o farddoniaeth gan yr awdur toreithiog, Mihangel Morgan, yn y siopau yn fuan. Casgliad o gerddi sydd wedi eu cyflwyno i siaradwyr olaf gwahanol ieithoedd ar draws y byd yw’r gyfrol, gyda nodyn cryno i egluro hanes bob iaith. O’r Gernyweg a’r Fanaweg i’r Ddalmatieg a’r Ocsitaneg; o ieithoedd lleafrifol a siaredid gynt mewn rhannau o Dwrci, Alasga, Latfia ac India, i ieithoedd a gysylltir â gwahanol lwythi yng ngogledd a de Califfornia, Canada a Thiriogaeth y Gogledd yn Awstralia – maent oll yn cael sylw yn y gyfrol hon. Siaradwr neu siaradwraig olaf honedig yr iaith dan sylw yw gwrthrych pob cerdd, a thrwy gyfrwng dychymyg y bardd cawn glywed eu hanesion, eu teimladau hiraethus a’u safbwyntiau dychmygol tuag at eu hieithoedd diflanedig.

Dywed Mihangel Morgan: ‘ffuglen a straeon byrion wedi’u hysbrydoli gan ambell fanylyn yn unig sydd yn y cerddi hyn’. Straeon am ieithoedd a phobl go iawn, wrth gwrs, ond â naws Gymreig yn perthyn i’r mynegiant, meddai: ‘Wedi’r cyfan, am Gymru ac amdanom ni’r Cymry yn awr roeddwn yn meddwl’.

Maent oll yn gerddi rhydd newydd sbon ac mae dawn Mihangel Morgan i ddweud stori’n amlwg ynddynt. Mae’r iaith yn gynnil ac yn llawn eironi crafog sydd mor nodweddiadol o’i lenyddiaeth. Ceir yma ddiniweidrwydd syml yn ei bortreadau o’r siaradwyr ochr yn ochr â neges frawychus: wrth i’r siaradwyr olaf hyn ein gadael mae eu hieithoedd hefyd yn marw o flaen ein llygaid a ‘... t[h]afod neb ni eilw arnynt mwy’ yng ngeiriau Waldo.

Hon yw’r bedwaredd gyfrol o gerddi i Mihangel Morgan ei chyhoeddi gyda Chyhoeddiadau Barddas. Mae hefyd yn nofelydd adnabyddus ac wedi cael cryn lwyddiant gyda’i nofel ddiweddaraf a gyrhaeddodd restr fer gwobr Llyfr y Flwyddyn eleni. Bu Mihangel yn ddarlithydd yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Aberystwyth, am bron i bum mlynedd ar hugain. Erbyn hyn, mae wedi symud yn ôl i’w ardal enedigol yn Aberdâr, Morgannwg.

Cyhoeddir y gyfrol ychydig ddiwrnod cyn dathliad arbennig Diwrnod Cenedlaethol Barddoniaeth ar y 4ydd o Hydref, a’r thema eleni yw ‘Newid’. Mae’r thema honno’n amlwg yn y cerddi hyn wrth i’r siaradwyr wynebu’r newid mawr o weld eu hieithoedd brodorol a’u traddodiadau cynhenid yn diflannu.

Cynhelir lansiad Hen Ieithoedd Diflanedig yn Amgueddfa Cwm Cynon, nos Fercher 24ain o Hydref 2018 am 7yh. Mi fydd Dr Rhiannon Marks yn holi Mihangel Morgan am ei gyfrol newydd. Bydd gwestai arbennig ar y noson hefyd sef Y Prifardd Gruffudd Eifion Owen – dyma gyfle gwych i weld Mihangel Morgan yn holi un o’i gyn-fyfyrwyr am ei awdl fuddugol yn Eisteddfod Genedaethol Caerdydd eleni. Mi fydd offer cyfieithu ar y pryd ar gael ar y noson. Croeso cynnes i bawb!

£7.95

Am ragor o fanylion cysyllter â Chydlynydd Barddas, Ffion Medi.

 

Cydlynydd newydd Barddas

E-bost Argraffu PDF

Penodi Cydlynydd Newydd Barddas

Mae'n bleser gan Barddas gyhoeddi fod Ffion Medi Lewis-Hughes wedi'i phenodi’n Gydlynydd Barddas.

Mae Ffion ar hyn o bryd yn Uwch Swyddog Creadigol yn Theatr Felinfach a bydd yn ymuno â Barddas fis Awst. Mae hi’n byw yn Nhregaron, cartref yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2020.

A hithau’n un o sylfaenwyr gwyl Tregaroc yn y dre, mae Ffion yn aelod gweithgar o sawl menter a gweithgaredd yn ei chymuned, o’r Eisteddfod Gadeiriol yn Nhregaron i’r Cylch Meithrin, a Ffion sefydlodd gôr Merched Soar, yn lled ddiweddar.

Mae’n edrych ymlaen at gyfnod cyffrous, wrth iddi ymuno â´r Gymdeithas Gerdd Dafod. Meddai Ffion:

“Dwi’n edrych ymlaen yn fawr at gael ymuno â thîm gweithgar Barddas ac i gyfrannu at ymdrechion y Gymdeithas i symud ymlaen at y cam nesaf yn ei datblygiad. Mae’r swydd yn argoeli i fod yn un ddiddorol ac amrywiol dros ben a dwi’n barod am yr her newydd sydd o’m blaen".

Dywedodd Cadeirydd Barddas, Aneirin Karadog ei fod yn edrych ymlaen yn fawr at bennod newydd yn hanes Barddas, o dan ofal Ffion:

“Dros y blynyddoedd diwethaf mae Barddas fel cylchgrawn, cyhoeddwr llyfrau a chynheiliad y grefft o gynganeddu a barddoni wedi profi newidiadau mawr er gwell, newidiadau sy’n gwneud Barddas yn berthnasol i’r oes ddigidol ond sydd hefyd yn rhoi pwys mawr ar gynrychioli ein haelodau sydd o bob oedran, cefndir a lleoliad yng Nghymru a thu hwnt. Bydd Ffion yn parhau i arloesi ar ran Barddas, yn wyneb cyfeillgar i’n haelodau ar stondin Barddas bob steddfod, ond hefyd yn aelod gweithgar gyda gweledigaeth bellgyrhaeddgar drwy gydol y flwyddyn wrth ymwneud â’r cyfryngau cymdeithasol, lle bo hyrwyddo, marchnata a datblygu cyhoeddiadau a digwyddiadau Barddas yn y cwestiwn.”

Cydlynydd Barddas sy’n gyfrifol am weinyddu, marchnata a hyrwyddo’r Gymdeithas Gerdd Dafod (a adnabyddir fel Barddas). Wrth i Barddas ddatblygu partneriaethau, er enghraifft, dod yn bartner llawn o gynllun Bardd Plant Cymru, bydd y cydlynydd yn gyfrifol am ystod ehangach o weithgareddau. Mae’n gymdeithas fywiog a gweithgar sy’n cyhoeddi llyfrau o dan adain Cyhoeddiadau Barddas ac yn cyhoeddi Cylchgrawn Barddas, bedair gwaith y flwyddyn, yn mis Hydref, Ionawr, Ebrill a Gorffennaf. Bydd Ffion Medi Lewis-Hughes yn ymuno â Barddas yn swyddogol, ddydd Llun, yr 20fed o Awst.

Wrth groesawu Ffion i swydd y cydlynydd carai Barddas ddiolch o waelod calon i Iola Wyn am ei gwaith aruthrol dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Daeth â ffresni ac egni rhyfeddol i weithgarwch y gymdeithas.

 

Tipiadau :: Llion Pryderi Roberts

E-bost Argraffu PDF

Dyma gyfrol gyntaf o gerddi gan Llion Pryderi Roberts. Prif thema’r gyfrol yw’r cof a threigl amser, ac mae’r cerddi i gyd yn ymddangos o fewn strwythur pedair awr ar hugain. Lluniwyd y gyfrol fel bod modd annog y gynulleidfa i ddarllen y gwaith fel naratif estynedig, o glawr i glawr, yn debycach i nofel neu hunangofiant. Trwy ddefnyddio patrwm y cloc a chynnwys tair cerdd ym mhob awr, mae Llion yn archwilio ein perthynas hanfodol gydag amser. Cyffyrddir â phynciau fel galar a hiraeth, y presennol a’r gorffennol, gyda rhai o’r cerddi’n deillio o brofiadau gwrioneddol ac eraill yn gwbl ffuglennol. Ysbrydolwyd y bardd hefyd gan gelfyddyd o bob math, yn arbennig cerddoriaeth a gwaith celf.

“Trafod profiadau bywyd ydw i,” meddai’r bardd o Fôn, ond sy’n byw bellach yn Nelson ac yn ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd.

“Rwy’n ceisio deall rhagor ar y berthynas gymhleth rhwng amser, profiad a chofio, a herio’r berthynas honno yn ogystal. Rydym i gyd yn gaeth i amser, neu’r syniad swyddogol o amser, ond mewn gwironedd, mae amser yn bodoli y tu hwnt i gaethiwed y cloc.”

Yn Tipiadau, mae Llion yn ymdrin â phrofiadau personol o golli ei fam pan roedd yn ei arddegau, i fod yn ?r a thad. Cynhwysir amrywiaeth bywiog o ffurfiau barddonol, yn cynnwys cerddi vers libre, cerddi mydr ac odl megis y soned a’r filanel, vers libre cynganeddol a chywyddau byrion.

Bydd Llion Pryderi Roberts yn lansio’r gyfrol yn yr Hen Ysgoldy,  Radur, nos Wener 27 Gorffennaf – lansiad a gynhelir ar y cyd â chyfrol Manon Rhys, Stafell Fy Haul. Bydd y ddau yn cael eu holi gan Yr Athro Sioned Davies.

GAIR AM YR AWDUR

O Fôn y daw Dr Llion Pryderi Roberts yn wreiddiol ond bellach mae’n byw yn Nelson ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Mae’n ddarlithydd yn Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Caerdydd, yn cydlynu cyrsiau ysgrifennu creadigol, a dysgu modiwlau am farddoniaeth gyfoes. Enillodd gadair Eisteddfod Môn am yr eildro yn 2016 ac mae’n aelod o dîm Talwrn Aberhenfelen. Llion oedd bardd Arddangsofa Agored y Lle Celf yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn, 2017, lle bu’n ymateb i ddetholiad o ddwsin o weithiau celf yr arddangosfa. Tipiadau yw’r casgliad cyntaf o gerddi iddo ei gyhoeddi.

£8.95

 

Stafell fy Haul :: Manon Rhys

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dyma gyfrol hunangofiannol ei naws gan y Prifardd a’r Prif Lenor, Manon Rhys, sy’n gyfuniad o ryddiaith a barddoniaeth gyda’r ffin rhyngddynt yn gwbl annelwig. Mae’r mynegiant o’r herwydd yn ffres ac yn newydd ac yn denu’r darllennydd i ystyried rhythm naturiol yr iaith ynghyd â’r gwahanol dafodieithoedd a gyfleir yn rhai o’r cerddi a’r straeon byrion. Mae’r elfen hunangofiannol yn gref iawn trwy’r amrywiol ddarnau a phrofiadau’r awdur yn ystod ei magwraeth – ei phlentyndod a’i harddegau – yn ysbrydoliaeth i nifer fawr o’r cerddi. Mae teulu, difaterwch neu ddiymadferthedd pobl yn wyneb trychineb yn themâu amlwg hefyd.

Mae teitl y gyfrol, ‘Stafell fy haul’, yn bryddest am fenyw oedrannus nad yw’n mentro y tu hwnt i sicrwydd ei gardd a chwmïnaeth ei hadar a stafell ei hunig gyfaill, yr haul. O fentro, caiff ei siomi a’i dychryn. Pryddest mewn dwy ran yw ‘Dwy ffenest’ am yr hyn a welai’r awdur drwy ddwy ffenest ei chartref yn Nhrealaw, Cwm Rhondda: ffenest stafell lle cafodd ei geni a ffenest y stafell lle y bu farw ei thad, Kitchener Davies, yn hanner cant oed. Cyhoeddir yma hefyd ‘Breuddwyd’, sef y casgliad o gerddi a enillodd iddi Goron Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau yn 2015.

Ceir yma hefyd gyfeithiadau o gerddi Saesneg a straeon byrion. Ymhlith y casgliad o ddarnau rhyddiaith, mae ysgrif am brofiad diweddar yr awdur yn ymweld â Gardd Heddwch Comin Greenham, ddeng mlynedd ar hugain wedi iddi dreulio cyfnodau’n protestio yno yn yr 1980au. Ar y safle lle yr arferai wersylla yr adeg honno, yng nghwmni ei ffrind, y ddiweddar Gwenno Hywyn, y lluniwyd yr Ardd Heddwch er cof am Helen Thomas, o Gastellnewydd Emlyn, a laddwyd yno yn 1989 – yr unig brotestwraig a laddwyd yno dros flynyddoedd hir o brotest.

Addurnwyd y gyfrol â darluniadau pen ac inc gan yr arlunydd medrus Siôn Tomos Owen.

GAIR AM YR AWDUR

Mae Manon Rhys yn awdures doreithiog; cyhoeddodd nifer o nofelau a straeon byrion ac y mae hefyd wedi ysgrifennu sgriptiau teledu a ffilm. Yn 2002 cyhoeddodd olygiad o waith ei thad, y bardd a’r dramodydd J. Kitchener Davies, ar y cyd ag M. Wynn Thomas: James Kitchener Davies: Detholiad o’i waith. Enillodd y Fedal Ryddiaith yn Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Fro 2011 gyda’i nofel Neb ond Fi, a’r Goron yn Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn a’r Gororau, 2015. Mae’n byw yn Radur, Caerdydd.

Bydd Manon Rhys yn lansio’r gyfrol yn yr Hen Ysgoldy,  Radur, nos Wener 27 Gorffennaf – lansiad a gynhelir ar y cyd â chyfrol Llion Pryderi Roberts, Tipiadau. Bydd y ddau yn cael eu holi gan Yr Athro Sioned Davies.

Bydd Manon hefyd yn trafod ei chyfrol newydd gyda’r Prifardd Christine James yn y Babell Lên ar faes Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd, brynhawn Llun 6 Awst am 1.30 yp.

£9.95

Am ragor o fanylion cysyllter â Chydlynydd Barddas, Iola Wyn.

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

ceri_wyn.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 1 ymwelydd ar-lein