Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Barddas Bach y Nadolig

E-bost Argraffu PDF

Hoffai Barddas ddymuno Nadolig llawen iawn i'w holl aelodau a chyfeillion gyda'r rhifyn arbennig hwn o Barddas Bach y Nadolig. Cliciwch a mwynhewch!

 

Cerddi'r Sêr :: Rhys Meirion (gol.)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dyma gyfrol sy’n nodi hoff gerddi bron i ddeugain o Gymry adnabyddus. Yn hên gyfarwydd â dod â Chymry adnabyddus yngh?d ar gyfer amrywiol ymgyrchoedd elusennol, y tenor a’r cyflwynydd Rhys Meirion sydd wedi golygu’r gyfrol. Mae Cerddi’r Sêr yn cynnwys detholiad o gerddi a darnau gan y cyfranwyr yn sôn am y gerdd sydd wedi eu hysbrydoli, a pham ei bod yn golygu cymaint iddyn nhw. O’r Hen Benillion, i soned gan T. H. Parry-Williams, i gywydd gan Mererid Hopwood a cherddi Dafydd Rowlands, Iwan Llwyd, Dic Jones a Cynan – dyma gyfle i fwynhau cerddi adnabyddus ac ambell un llai cyfarwydd, gyda detholiad sydd yn swyno ac yn synnu o bryd i’w gilydd.

Meddai Rhys Meirion: "Fel canwr ’dwi mewn sefyllfa hynod o foddhaol a breintiedig o gael dehongli geiriau rhai o’n beirdd gorau ni, ar gerddoriaeth rhai o’n cyfansoddwyr gorau ni. Pan mae’r briodas ysbrydoledig yna yn digwydd rhwng geiriau ac alaw, yn aml mae’r cyfuniad yn ein codi, boed yn berfformiwr neu yn wrandawr, i rhyw fyd arall am eiliad, ar garped hyd o emosiwn.”

Ac yn rhagair y gyfrol, eglura Rhys ei fod wrth ei fodd yn darllen barddoniaeth o bob math a bod y gynghanedd hefyd yn dod â phleser pur. A chwestiyna a oes ychydig o waed ei hen daid Thomas Richards y Wern, sef bardd Y Ci Defaid, y ‘Rhwydd gamwr hawdd ei gymell’' yn rhedeg yn ei wythiennau.

Ychwanega Rhys: "Gobeithio hefyd y bydd y gyfrol yn denu darllenwyr newydd i farddoniaeth Gymraeg, achos mae’n falm i’r galon ac yn rhoi’r cyfle prin yna i ni fynd i’n byd bach ein hunain ar daith fer ym mreichiau geiriau rhai o feirdd gorau’r byd - ein beirdd ni.”

Mae’r gyfrol ddeniadol hon yn cynnwys lluniau o rai o‘r cyfranwyr gan y ffotograffydd Iolo Penri.

Cynhelir lansiad Cerddi’r Sêr yng Nghlwb Tenis Lawnt, Rhuthun, nos Fercher yr 22ain o Dachwedd am 7.30 yh. Yn ymuno â Rhys Meirion, bydd rhai o gyfranwyr y gyfrol, Bethan Gwanas, Robat Arwyn, Nic Parry a Dilwyn Morgan.

£9.95

Cyfranwyr: Bethan Gwanas, Tudur Owen, Ywain Gwynedd, Sharon Morgan, Hywel Gwynfryn, Gareth Roberts, Dylan Cernyw, Angharad Mair, Alun Elidyr, Nic Parry, Owen Powell, Elin Manahan Thomas, Gareth Glyn, Gerallt Pennant, Osian Huw Williams, Jon Gower, Gwion Hallam, Elin Jones, Iolo Williams, Alwyn Humphreys, Dylan Meirion Roberts, Robin McBryde, Dilwyn Morgan, Sian Lloyd, Nigel Owens, Elin Fflur, Sian James, Robat Arwyn, Gwyn Elfyn, Gareth Potter, Annette Bryn Parry, Bryn Fôn, Osian Rhys Jones, Mari Grug, Gwyneth Glyn, Shan Cothi, Rhys Mwyn.

 

Treiglo :: Gwyneth Lewis

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dyma’r gyfrol gyntaf o gerddi Cymraeg gan Gwyneth Lewis ers dros bymtheng mlynedd. Rhwng cloriau Treiglo, mae’r bardd yn myfyrio ar y newidiadau bychain mewn oes o berthynas rhwng tad a merch. Dyma gyfrol am alar, am fywyd, ac am ddod i adnabod eich hun a’r bobl agosaf atoch.

Mae iaith wastad wedi bod yn thema ganolog i holl waith Gwyneth, ac y mae treiglad amser, ac effaith hynny ar yr iaith Gymraeg yn dal i gydio yn nychymyg y bardd yn y casgliad hwn. Yn ôl Gwyneth, y treigladau yw rhai o bleserau mwyaf trafferthus yr iaith Gymraeg ac yn y gyfrol hon, mae’n defnyddio egwyddor y treigladau, y meddal, llaes, trwynol a chaled i fyfyrio ar golli ei thad a’i Gymraeg Beiblaidd, coeth. Mae mynyddoedd yn symud i ganol y môr, dyn ifanc yn mynd i’r llynges, yn prynu moto-beic, yn priodi ac yn magu dwy o ferched ac yn gwrando ar gerddoriaeth gyda nhw. Yna, mae’r gwr hwnnw’n heneiddio. Ar yr un pryd, mae llongau’n cyrraedd ac yn gadael porthladd Caerdydd a’r dychymyg yn cael ei liwio gan berthnasau o fewn y teulu a’r ddinas o amgylch. Ac yna digwydd y treiglad mwyaf, sef marwolaeth, y trawsnewidiad olaf un.

Meddai Gwyneth Lewis: “Mae'r treigladau rhwng geiriau yn y Gymraeg yn athronyddol, yn ogystal â bod yn ramadegol. Yn yr un ffordd, ry’n ni'n newid, yn ôl ein perthynas a'n teulu a'n cymdeithas, wrth i ni rwbio a chwffio yn erbyn ein gilydd. Myfyrdod yw'r gyfrol hon am dreigl y cenedlaethau, wrth i fi wylio fy nhad yn heneiddio a marw. Rwy’ hefyd yn meddwl am y newid yn y Gymraeg wrth i'r hen do gyrraedd oed yr addewid ac wrth i ni golli cysylltiad yn raddol gyda phrofiadau'r Ail Ryfel Byd a'r diwygiad Anghydffurfiol.”

Mae Gwyneth Lewis yn un o’r ychydig awduron sy’n llenydda yn Gymraeg ac yn Saesneg. Cyhoeddodd sawl libretto a chyfieithiadau o glasuron o fyd y ddrama yn ystod y blynyddoedd diwethaf a chipiodd ei chyfrol ddiweddaraf o farddoniaeth Saesneg (Sparrow Tree; Bloodaxe) Wobr Rolant Mathias yn 2012.

Gwyneth Lewis oedd Bardd Cenedlaethol cyntaf Cymru ac mae ei geiriau wedi eu hanfarwoli ar adeilad Canolfan y Mileniwm yng Nghaerdydd. Yn 2005, cyhoeddwyd y gyfrol Tair Mewn Un gan Gyhoeddiadau Barddas i ddathlu ei phenodi’n Fardd Cenedlaethol, sef detholiad o’i thair cyfrol gyntaf o gerddi (Sonedau Resda a Cherddi Eraill, 1990, Cyfrif Un ac Un yn Dri, 1996, a Y Llofrudd Iaith, 1999). Dyfarnwyd ysgoloriaeth i Gwyneth gan Lenyddiaeth Cymru yn 2011-2012 a’i galluogodd i weithio ar gerddi’r gyfrol.

Enillodd Goron yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2012. Ac un o feirniaid y gystadleuaeth honno yn Eisteddfod Bro Morgannwg , Y Prifardd Cyril Jones a fydd yn holi Gwyneth yn ystod lansiad Treiglo yn yr Hen Ysgoldy, Radur, Caerdydd, nos Wener, yr 20fed o Hydref am 19.30. A bydd Archdderwydd y brifwyl honno, Y Prifardd T James Jones yn agor y noson. Trefnir y noson ar y cyd â Phwyllgor Apel Cylch Radur a’r Garth ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd 2018.

£9.95

 

Trydar Barddas


Llyfrau Diweddar

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Rhifyn Cyfredol

Beirdd Barddas

twmmorys.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein