Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Barddas yn Y Fenni

E-bost Argraffu PDF

barddas yn y brifwyl

 

Dagrau Tost :: Cerddi Aber-fan (goln. Christine a Wyn James)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Ym mis Hydref 1966 daeth pentref Aber-fan ger Merthyr Tudful yn ffocws sylw a chydymdeimlad y byd cyfan pan lithrodd tomen lo ar ben Ysgol Gynradd Pant-glas ar 21 Hydref gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion. Yma yng Nghymru, daeth Aber-fan hefyd yn ffocws i gorff o farddoniaeth Gymraeg drawiadol wrth i’r beirdd hwythau ymateb i’r drychineb, ar y pryd a hefyd dros y blynyddoedd hyd heddiw.

Dyma’r tro cyntaf i gasgliad mor gyflawn o gerddi am Aber-fan gael eu cywain ynghyd yn yr un lle. Dechreuodd y golygyddion, Christine a Wyn James, ar y gwaith dros ugain mlynedd yn ôl, a hynny oherwydd eu bod mor ymwybodol o bwysigrwydd ac arwyddocâd Trychineb Aber-fan i’r genedl.

Cynhwysir yn y gyfrol weithiau gan 77 o amrywiol feirdd, yn feirdd cenedlaethol, beirdd lleol digon amlwg yn eu dydd a ffyddloniaid y colofnau barddol yn y papurau wythnosol ac enwadol. A thrwy roi sylw i ymateb y beirdd i’r ddamwain erchyll yn y pentref hwn, yr hyn mae’r golygyddion yn ei wneud ar un ystyr yw archwilio ymateb y gymuned Gymraeg yn gyffredinol i Drychineb Aber-fan.

£11.95

Lansiadau a digwyddiadau hyrwyddo Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan:

2 Awst
Lolfa Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni
Sioned Williams yn holi Christine a Wyn James gyda darlleniadau o’r cerddi gan Gwyneth Glyn.

10 Hydref
Gwyl Ryngwladol Abertawe Sgwrs Awr Ginio (yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau) am y flodeugerdd gan Christine a Wyn James

20 Hydref
Lansiad yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Manon Rhys yn holi Wyn a Christine James, gyda darlleniadau o gerddi’r gyfrol gan T. James Jones, Gwyneth Glyn a Christine James

 

Deugain Barddas :: (Gruffudd Antur & Guto Dafydd)

E-bost Argraffu PDF

Deugain Barddas

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi mae’r gyfrol Deugain Barddas dan olygyddiaeth Gruffudd Antur a Guto Dafydd i ddathlu sefydlu’r cylchgrawn fu’n difyrru, cynhyrfu ac ysbrydoli beirdd Cymru a’u caredigion ers 1976.

Daeth ‘Eisteddfod y Llwch’ yn Aberteifi yn haf poeth 1976 ag ambell storm i’w chanlyn – ond yn yr Eisteddfod hon hefyd y gwelwyd sefydlu dwy gymdeithas oedd â’r nod o ddod â charedigion llenyddiaeth Gymraeg yn nes at ei gilydd; Cymdeithas Bob Owen oedd y naill a Barddas, y Gymdeithas Gerdd Dafod oedd y llall.

Roedd Alan Llwyd, y prifardd ifanc anfoddog a gododd i ganiad y corn gwlad yn ystod seremoni’r Cadeirio yn ganolog i’r fenter o sefydlu’r Gymdeithas Gerdd Dafod, ac ynghyd â Gerallt Lloyd-Owen, daeth yn gyd-olygydd ar gylchgrawn y Gymdeithas, Barddas ym mis Hydref 1976.

Yn ôl Guto Dafydd a Gruffudd Antur, mae’r gyfrol Deugain Barddas yn dathlu llawer mwy na chyfraniad y cylchgrawn: "Mae’n ddathliad o’r gymdeithas a’r gwerthoedd a’i gwnaeth yn bosib. Yn nadeni barddonol yr 1970au ffurfiwyd cenhedlaeth a chanddi’r awch i greu, dehongli a dyrchafu barddoniaeth a’r diwylliant Cymraeg. Ceir yn Barddas bortread safadwy o’r ymdrech hon, ac o ymdrechion ton ar ôl ton o feirdd i drin, trafod a hyrwyddo barddoniaeth".

Mae’r gyfrol yn cyflwyno cyfoeth amrywiol o gerddi ac erthyglau, adroddiadau a lluniau, cart?ns a theryngedau, hysbysebion a llythyrau tanllyd - wedi eu dethol o’r 300 rhifyn o’r cylchgrawn a gyhoeddwyd hyd yma.

Lansiadau

Dydd Sadwrn 9 Gorffennaf: G?yl Gerallt (Cynhadledd Flynyddol y Gymdeithas Gerdd Dafod), Castell Aberteifi
Dydd Llun 1 Awst: Y Babell Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni

£9.95

 

Bylchau :: Aneirin Karadog

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

‘Colled bersonol wnaeth sbarduno Aneirin Karadog i ddwyn ynghyd ei ail gyfrol o gerddi, sef marwolaeth ei gyfnither Cathryn bron i ddwy flynedd yn ôl.

Mae’r gyfrol hon hefyd yn myfyrio ar y bylchau sy’n cael eu gadael ym mywyd y genedl yn dilyn marwolaeth rhai o gewri ein llên a’n diwylliant. Ond wrth ystyried goblygiadau colled, mae’r bardd hefyd yn cael ei gymell i feddwl am yr hyn sy’n tyfu yn y bylchau hynny ac i ddathlu yr hyn sy’n cael ei feithrin o’r newydd – genedigaeth ei ferch, Sisial, cael ei benodi’n Fardd Plant Cymru, arwyr megis Nigel Owens, Jamie Bevan, Chris Coleman ac Osian Roberts, a sefydlu Radio Beca.

Mae Bylchau hefyd yn cynnwys cerddi sy’n archwilio perthynas y bardd â Llydaw, a’r ffaith iddo gael ei fagu ar aelwyd amlieithog yn s?n y Gymraeg a’r Llydaweg. Beth mae bod yn hanner Llydawr yn ei olygu i Aneirin Karadog? A sut mae’n dylanwadu ar ei agwedd tuag at iaith a diwylliant Cymru? Sut mae byw yn rhan o fwy nag un diwylliant?

Trwy ei gerddi cynganeddol byrlymus a’i gerddi rhydd telynegol, mae Aneirin Karadog yn fardd sy’n sicr yn cynnig byd-olwg gwahanol i weddill beirdd Cymru ac mae ei afiaith mor heintus ag erioed.

£8.95

Lansiadau:

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

myrddin_ap.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein