Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn

E-bost Argraffu PDF

Dafydd Islwyn, ysgrifennydd y Gymdeithas Gerdd Dafod, yn derbyn Gwobr Cyfraniad Oes Cwlwm Cyhoeddwyr Cymru

Un o uchafbwyntiau Gwyl Bedwen Lyfrau 2015, yr wyl lyfrau Gymraeg a gynhelir yng Nghanolfan Soar, Merthyr ar 2 Mai, fydd cyflwyno Gwobr Cyfraniad Oes i Dafydd Islwyn. Eleni, a hithau’n 35 mlynedd ers iddo gymryd yr awenau fel Ysgrifennydd Barddas, mae’n hyfrydwch gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru gyflwyno’r wobr i un sydd wedi cyfrannu’n ddiflino at gynnal y diwylliant Cymraeg yng Nghwm Rhymni – a thu hwnt.

DI

O Fôn y daw Dafydd Islwyn yn wreiddiol, ond ymgartrefodd yng Nghwm Rhymni yn y chwedegau. Bu’n athro yn Ysgol Gynradd Trelewis am bymtheg mlynedd cyn symud i Ysgol Gymraeg Caerffili, lle bu’n ddirprwy bennaeth.

Cafwyd cyfle i dalu teyrnged i Islwyn yn Eisteddfod Blaenau Gwent a Blaenau’r Cymoedd 2010 am ei gyfraniad fel bardd a hefyd am ei gyfraniad fel Cadeirydd Cylch Llenyddol Bro Elyrch. Wrth glywed y newyddion am dderbyn yr anrhydedd gan Gwlwm Cyhoeddwyr Cymru, dywedodd ei bod yn ‘fraint anhygoel iddo’ a’i fod yn edrych ymlaen at gael cyflwyno sgwrs ar ‘Englynion fy Mywyd’ yng Ngwyl Bedwen Lyfrau am 3 o’r gloch brynhawn Sadwrn Gwyl y Banc yng Nghanolfan Seilo.

Mae hoffter Dafydd Islwyn o gasglu englynion – mesur a ddisgrifiwyd ganddo unwaith fel ‘un o saith rhyfeddod y Pethe yng Nghymru’ – wedi bod yn ddiddordeb iddo gydol ei oes ac yn dipyn o chwedl ymysg beirdd Barddas. Cyhoeddwyd ffrwyth ei waith gan Gyhoeddiadau Barddas yn y cyfrolau 100 o Englynion (2009) ac Englynion y Genedlaethol 1900 – 1999 (2012), a chyhoeddodd gyfrol o’i gerddi, Dal Diferion yn ogystal. Eleni, fel erioed, bydd Dafydd Islwyn wrth fwrdd Ymryson y Beirdd yn y Babell Lên yn Eisteddfod Maldwyn yn cadw’r marciau, yn un o wir geidwaid ein diwylliant.

(Llun trwy garedigrwydd Iestyn Hughes)

 

Hen Englynion (diweddariadau gan Gwyn Thomas)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Dros ddeugain mlynedd wedi cyhoeddi Yr Aelwyd Hon, mae’r ysgolhaig a’r bardd Gwyn Thomas wedi troi yn ôl unwaith eto at ein cerddi Cymraeg cynharaf gan roi llais newydd i ddiweddariadau o’r canu englynol. Yn eu plith ceir canu crefyddol, canu natur a gwirebau, ac englynion sydd â chysylltiad â chwedlau ac yn benodol, y tri phrif gylch o englynion chwedlau: Canu Llywarch Hen, Canu Urien a Chanu Heledd.

"Yr un peth, yn anad dim, y ceisiwyd ei wneud, oedd sicrhau fod yna rythm yn y llinellau," meddai.

Mae’r gyfrol hefyd yn cynnwys rhagymadrodd difyr sy’n cynnig blas ar gefndir yr hen englynion.

£7.95

Darllenwch yr erthygl a gyhoeddwyd am y llyfr yn rhifyn Gwanwyn 2015 o Barddas.

 

Rhifyn 326 :: Gwanwyn 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach y mae rhifyn y Gwanwyn 2015 o Barddas. Gyda llun trawiadol Emyr Young o'r diffyg ar yr haul ar y clawr, y mae'r rhifyn 52 tudalen hwn yn cynnwys::

Rhifyn 326

Teyrnged gan Twm Morys y golygydd i'r Athro John Rowlands.
Cerdd deyrnged gan Menna Elfyn i Olwen Dafydd.
Englynion teyrnged gan Alan Llwyd i Elliw Llwyd Owen.
Cyfweliad arbennig gyda'r bardd o Bow Street, Vernon Jones.
Newyddion arbennig am 'Wyl Gerallt'.  
Ysgrif gan Siôn Aled ar fardd olaf y Nyah Kur.
Yng ngongol yr ysgolion, ymdriniaeth gan Myrddin ap Dafydd ag 'Ystafell Cynddylan'.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Gwyn Thomas, Dewi Prysor, Aneirin Karadog a Ceri Wyn Jones.
Cerddi ac englynion newydd gan Siôn Aled, Idris Reynolds, Jim Parc Nest, Dafydd John Pritchard a Gwyn Thomas.
Adolygiad o Un Stribedyn Bach Rhys Iorwerth (gan Elis Dafydd).
Adolygiad o Beirdd Ffosydd y Gwledydd Celtaidd 1914-1918 gol. Myrddin ap Dafydd (gan Richard Glyn Roberts).
Adolygiad o Cofiant Waldo Williams 1904-1971 Alan Llwyd (gan Mererid Hopwood).
Adolygiad o Siarad Siafins Mari George (gan Meg Elis). 
Adolygiad o Pethe'r Pum Plwy gol. Gruffudd Antur (gan Arwyn Davies)
Beirniadaeth ar gystadleuaeth yr englyn gan Rhys Dafis.

I gyd-fynd â'r cyfweliad arbennig â'r bardd Vernon Jones, gosodwyd deunyddiau ychwanegol ar gyfer defnyddwyr y wefan.

 

Pethe'r Pum Plwy (gol. Gruffudd Antur)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Mae Pum Plwy’ Penllyn – Llanycil, Llanfor, Llandderfel, Llangywer a Llanuwchllyn – yn enwog am eu cyfoeth diwylliannol. Hon yw ardal y Pethe ac un o gadarnleoedd yr iaith lle mae’r Gymraeg yn parhau’n wydn ac yn gyfrwng naturiol ar gyfer ei diwylliant.

Yn y gyfrol hon mae rhai o lenorion amlycaf Cymru, mewn ysgrif a cherdd, yn bwrw golwg ar un agwedd ganolog ac annatod ar y diwylliant hwnnw, sef beirdd a barddoniaeth Pum Plwy’ Penllyn, ac yn trin a thrafod a dathlu traddodiad sy’n pontio mileniwm a hanner, o ddyddiau Llywarch Hen hyd y dydd hwn.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yn nhafarn Yr Eryrod, Llanuwchllyn ar 21 Tachwedd.

£8.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

dafydd_john.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein