Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Macbeth :: William Shakespeare (Cyfieithiad gan Gwyn Thomas)

E-bost Argraffu PDF

"Campwaith o gyfieithiad mydryddol; trysor i’n llenyddiaeth".

Arwel Gruffydd

Cyfieithu trasiedi fawr Shakespeare, Macbeth ar gyfer cynhyrchiad cyffrous Theatr Genedlaethol Cymru oedd un o gymwynasau olaf y diweddar Athro Gwyn Thomas i lenyddiaeth Cymru.

"Drama ysgytwol ac ofnadwy am wr o anrhydedd yn cael ei lygru gan ei uchelgais". Dyna sut y disgrifiodd yr ysgolhaig a’r llenor toreithiog y drasiedi yn ei hunangofiant llenyddol Llyfr Gwyn: Cyfres Llenorion Cymru (Cyhoeddiadau Barddas)

Yn ôl ei weddw Jennifer Thomas, fe fu’n gweithio ar y cyfieithiad am gryn amser, ac mae’n cofio iddo gael sgwrs gydag Arwel Gruffydd, Cyfarwyddwr Artistig Theatr Genedlaethol Cymru ar faes Eisteddfod Maldwyn a’r Gororau yn 2015. Yn rhagair Macbeth, mae Arwel Gruffydd yn cyfeirio at y sgwrs gyfeillgar honno, sydd wedi arwain at y cynhyrchiad unigryw hwn gan Theatr Genedlaethol Cymru. Bydd y drasiedi’n cael ei pherfformio oddi mewn i furiau Castell Caerffili o’r 7fed i’r 18fed o Chwefror.

"Tristwch o’r mwyaf yw na chafodd Gwyn fyw i weld ei gyfieithiad yn cael ei lwyfannu" meddai Arwel Gruffydd. Ac yn ystod ei waeledd olaf, mae’n falch iddo fedru rhoi ar ddeall iddo ei fod yn bwriadu llwyfannu’r ddrama.

Richard Lynch sy’n portreadu Macbeth, a Ffion Dafis, un o gyn-fyfyrwyr Gwyn Thomas sy’n chwarae rhan Yr Arglwyddes Macbeth. Yn ôl yr actores o Fangor, mae’n fraint aruthrol i gael perfformio gwaith un o’i hoff ddarlithwyr yn y Brifysgol ym Mangor.

"Fe welodd fi yn chwarae rhan Esther, Saunders Lewis, pan oeddwn yn un ar bymtheg oed yn Ysgol Tryfan, a fyth ers hynny, fe gefnogodd fy ngyrfa, gan apelio arnai i wneud mwy o waith llwyfan" meddai. "Mae’n gyfieithiad prydferth, yn gampwaith sy’n rhodd ganddo" ychwanega.

Yn ôl Jennifer Thomas, mi fyddai ei gwr wrth ei fodd yn gwybod taw Ffion Dafis sy’n chwarae rhan yr Arglwyddes. Mae’n cofio iddynt wylio perfformiad pwerus Ffion ym monolog Aled Jones Williams, Anweledig, ac i’w gwr droi ati ar ddiwedd y perfformiad, a datgan y byddai Ffion yn ‘Ledi Macbeth fendigedig’.

Nid dyma’r cyfieithiad cyntaf gan Gwyn Thomas o waith Shakespeare. Cyhoeddwyd Y Dymestl yn 1996 a Breuddwyd Nos Wyl Ifan yn 2000, ac addasodd ddramâu Shakespeare ar gyfer ffilimiau animeiddiedig i S4C. Cyfeiria at Shakespeare droeon yn ei hunangofiant llenyddol Llyfr Gwyn, gan bwysleisio’r angen am amrywiaeth o gyfieithiadau o ddramâu’r byd yn y Gymraeg, fel bod yna ddefnyddiau ar gael i brofi doniau actorion. A sonia yn benodol am Macbeth yng nghyd-destun ehangach bywyd, gyda neges sydd mor berthnasol heddiw ag erioed.

"Y mae yna enghreifftiau mor frawychus o ddrygioni fel ei bod hi’n anodd i bobl ar hyd yr oesoedd beidio â meddwl fod yna bwerau arallfydol (fel y gwrachod yn Macbeth) yn chwarae rhyw ran ynddyn nhw".

Dyddiad Cyhoeddi: 3 Chwefror 2017

£6.95

 

Bardd ar y Bêl :: Llion Jones

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

O Andorra i Lyon, dyma lyfr sy’n dilyn taith gofiadwy tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 drwy eiriau bardd.

Mae'r gyfrol yn dal blas haf hynod 2016 ac yn dathlu llwyddiant y tîm cenedlaethol ar hyd pob cam o'r daith. Gyda lluniau trawiadol gan ffotograffydd swyddogol y Gymdeithas Bel-Droed, mae'r llyfr yn gofnod lliwgar o gamp Chris Coleman a'i dîm.

Meddai Osian Roberts, hyfforddwr y tîm cenedlaethol, yn ei gyflwyniad i'r gyfrol: "Mae’r gyfrol hon yn rhoi cyfnod rhyfeddol yn hanes pêl-droed ar gof a chadw, a hynny ar odl a chynghanedd. Rwy’n gwybod y cewch fodd i fyw yn aildroedio’r lôn i Lyon."

Cafodd y gyfrol ei lansio mewn noson arbennig o dan arweiniad Nic Parry yn Stiwdio Pontio, nos Lun 21 Tachwedd am 7:30 y.h.

Os nad ydych o fewn cyrraedd hwylus i siop lyfrau Cymraeg, gallwch brynu'r llyfr yma.

£6.95

 

Pigion y Talwrn 13 : Ceri Wyn Jones (gol.)

E-bost Argraffu PDF

talwrn 13

Yn y siopau

Dyma'r gyfrol gyntaf o bigion Y Talwrn, Radio Cymru, dan olygyddiaeth y Meuryn newydd, Ceri Wyn Jones. Mae'n cynnwys y goreuon o'r pum cyfres gyntaf y bu wrth y llyw, rhwng mis Ionawr 2012 ac Awst 2016: dros dri chant a hanner o gerddi a chwpledi, a hynny gan dros gant o feirdd gwahanol.

Dyma gyfle i fwynhau unwaith eto gyfraniadau beirdd led-led Cymru sydd wedi ymddangos ar y rhaglen radio dros y pum mlynedd diwethaf. O drydargerddi i dribanau beddargraff, o limrigau i englynion, mae'r traddodiadol a'r cyfoes, y dwys a'r digri yn dod ynghyd yn y gyfrol hon.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yng Nghlwb Rygbi'r Cwins Caerfyrddin nos Lun 14 Tachwedd.

£8.95

 

Medeia :: Euripedes (trosiad Gwyneth Lewis)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfieithiad o un o glasuron y dramodydd Euripides (480CC - 406CC) yw Medeia. Mae'r drasiesi Roegaidd hon yn rhan o fanyleb UG Drama CBAC am y pum mlynedd nesaf.

Cafodd y cyfieithiad hwn o waith y bardd a'r llenor Gwyneth Lewis ei gomisiynu ar y cyd gan CBAC a Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae Gwyneth Lewis yn cael ei hystyried fel un o'n prif lenorion. Yn ogystal â chyhoeddi tair cyfrol o gerddi yn Gymraeg, y mae hi hefyd wedi cyhoeddi'n helaeth yn Saesneg ac mae ei chyhoeddiadau yn y ddwy iaith wedi ennill gwobrau. Medeia yw'r drydedd ddrama i Gwyneth ei chyfieithu. Eisoes cyhoeddwyd Clytemnestra (Sherman Cymru) ac Y Storm (Cyhoeddiadau Barddas) yn 2012.

£6.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

aneirin_karadog.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 1 ymwelydd ar-lein