Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Hel Llus yn y Glaw :: Gruffudd Owen

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Newydd ei chyhoeddi mae’r drydedd gyfrol yn y gyfres Tonfedd Heddiw. Gruffudd Owen, y talyrnwr a’r stompiwr o fri sy’n cyflwyno clytwaith o gerddi amrywiol y tro hwn. ‘Joban fain’ ydi casglu llus yn y glaw yn ôl y bardd, sy’n wreiddiol o Bwllheli, ond eto mae’n rhywbeth sy’n rhan ohono, ac yn rhywbeth y mae’n dal i’w wneud, er ei fod erbyn hyn yn byw ac yn gweithio yng Nghaerdydd. Ac yntau’n aelod o dîm ymryson Ll?n ac Eifionydd a thîm talwrn y Ffoaduriaid mae’n cyfaddef fod elfen gref o ddeuoliaeth yn ei waith. Gwelir yn y gyfrol gerddi caeth a rhydd, dwys a doniol, ac mae llais y bardd y brifddinas, yn ogystal â’r llanc o L?n i’w glywed yma.

Disgrifia’r gyfrol hon yn syml fel ‘cyfrol sy’n trafod agweddau ar hunaniaeth, perthyn, damweiniau beic a hel llus.’ Hon yw ei gyfrol gyntaf.

Bydd cyfle i glywed Gruff yn darllen ei gerddi yn Noson Bragdy’r Beirdd Nos Iau 26 Tachwedd am 8yh yn y Columbia Club, Caerdydd. Yn ymuno â beirdd eraill y Bragdy i lansio Hel Llus yn y Glaw fydd HMS Morris, y band pop-seic. Croeso cynnes i bawb!

 

Cerddi Alan Llwyd - yr ail gasgliad cyflawn - 1990-2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau'n fuan

Cyhoeddwyd Cerddi Alan Llwyd 1968-1990: y Casgliad Cyflawn Cyntaf ym 1990, ac yn awr dyma’r gyfrol olynol yn ymddangos. Mae’r ddwy gyfrol fel ei gilydd yn waith meistr mawr ar y gynghanedd a meistr mawr ar y Gymraeg yn ogystal. Casglwyd ynghyd yn y gyfrol hon y cerddi a gynhwyswyd yn y pedair cyfrol a gyhoeddwyd ar ôl i’r casgliad cyflawn cyntaf ymddangos, ond ceir yma hefyd adran sylweddol iawn o gerddi newydd sbon, a’r rhan fwyaf o’r rheini heb weld golau dydd o’r blaen. Yn ôl yr Athro Tudur Hallam yn ei gyflwyniad i’r gyfrol, yn y gweithiau diweddaraf hyn fe welwn y bardd ‘… yn canu rhai o’i gerddi mwyaf ysgytwol erioed’.

‘I mi, y mae cyhoeddi’r gyfrol hon yn brosiect ymchwil cyn bwysiced â golygu a chyflwyno o’r newydd waith Dafydd ap Gwilym … gan fod y naill a’r llall yn fardd sy’n peri i mi gyffroi a rhyfeddu wrth imi fwynhau ei waith; gan fod gwefr yn perthyn i’r profiad o wrando ar feistr sy’n gallu peri i’w grefft ymdoddi i’w gân, yn rhan ddiymwad ond amlwg ohoni.’

Penodwyd y Prifardd Alan Llwyd yn Athro yn Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe yn 2013. Mae’r ysgolhaig yn adnabyddus am ei gyfraniad sylweddol i faes beirniadaeth lenyddol, am ei gyhoeddiadau niferus ac am fod yn un o’n beirdd Cymraeg mwyaf cynhyrchiol. Noddir y gyfrol hon, sy’n ffrwyth gwaith creadigol o’r radd flaenaf, gan Brifysgol Abertawe.

Datganiad i'r wasg

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio nos Fercher 18 Tachwedd yng Nghapel Soar, Pontardawe, fel rhan o noson Y Tri Meuryn, (G?yl Dyniaethau Prifysgol Abertawe, 2015) pan fydd y bardd yn rhoi darlleniadau o’i gyfrol.

 

Rhifyn 328 :: Hydref 2015

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau bellach, ac yn llawn o adladd Prifwyl Maldwyn, y mae rhifyn Hydref 2015 o Barddas. Gyda llun o Anni Lly^n, y bardd plant newydd, ar y clawr ac erthygl ganddi y tu mewn, y mae'r rhifyn 56 tudalen hwn yn cynnwys:

Rhifyn 328

Awdlau gan Rhys Iorwerth ac Aneirin Karadog a ddaeth yn agos at y brig yng nghystadleuaeth y Gadair ym Meifod. 
Barn Frank Olding ar ganu rhydd Eisteddfod Maldwyn.
Barn Annes Glyn ar ganu caeth y Brifwyl.
Holl gynnyrch buddugol cystadlaethau Englyn y Dydd, Tlws Pat Neill, Tlws yr Ysgolion Uwchradd a thlws D. Gwyn Evans.
Ar ôl 30 mlynedd o olygu Cyfansoddiadau'r Eisteddfod Genedlaethol, J. Elwyn Hughes sy'n adrodd gair o brofiad.
Yn y gyfres, 'Cymru'r Beirdd', D. Ben Rees sy'n gosod 'Rhos Helyg' B.T. Hopkins yn ei chyd-destun.
Siôn Aled sy'n adrodd hanes ymweliad gan ddau o Lwyth y Mohociaid â Chymru.
Colofn arall o drydargerddi Llion Jones. 
Colofnau difyr gan Ceri Wyn Jones, Dewi Prysor a Siân Northey.
Cerddi newydd gan Eurig Salisbury, Siôn Aled, Annes Glyn, Tomos Dafydd a Robin Gwyndaf.
Adolygiad o Y Gân Olaf Gerallt Lloyd Owen (gan Emyr Lewis).
Adolygiad o Yn ôl i'r Dref Wen Myrddin ap Dafydd (gan Elis Dafydd).
Beirniadaeth Rhys Dafis ar gystadleuaeth yr englyn - 'Greddf'.

 

'Llyfr Gwyn' :: Cyfres Llenorion Cymru

E-bost Argraffu PDF

Llyfr Gwyn

Yn y siopau

Pryd gychwynnodd diddordeb mab Ty Capel Carmel, Tanygrisiau mewn ysbrydion? Sut y daeth mythau a symbolau mor greiddiol i’w waith fel bardd ac awdur rhyddiaith, a sut y bu i ffilmiau cowbois bore oes esgor ar ei gyfraniad arloesol ym maes ‘llunyddiaeth’? Mae’r gyfrol hon yn sôn am ddylanwad magwraeth Gwyn Thomas yn ardal Blaenau Ffestiniog yn ogystal â dylanwad llu o ddiddordebau o bedwar ban byd.

CYFRES LLENORION CYMRU

Yn dilyn llwyddiant Jim Parc Nest y llynedd, Llyfr Gwyn yw’r ail mewn cyfres o hunangofiannau llenyddol a fydd yn gyfrwng i’n prif lenorion drafod eu bywyd a’r dylanwadau ar eu gwaith.

Ganwyd Gwyn Thomas yn Nhanygrisiau, a magwyd ef yno ac ym Mlaenau Ffestiniog. Addysgwyd ef yn Ysgol Ramadeg Ffestiniog, ym Mhrifysgol Cymru, Bangor, ac yng Ngholeg Iesu, Rhydychen. Yn 1963 penodwyd ef ar staff Adran y Gymraeg Prifysgol Cymru, Bangor, lle y bu nes iddo ymddeol yn 2000. Bu’n ddarlithydd, athro, a phennaeth yr adran honno. Cyhoeddodd nifer o gyfrolau o gerddi, gweithiau ym maes y Gymraeg ac astudiaethau Celtaidd, dramâu a chyfieithiadau o ddramâu a barddoniaeth. Y mae hefyd wedi ysgrifennu gweithiau ar gyfer teledu, ffilm a radio, yn ogystal â chyfansoddwyr. Ef oedd Bardd Cenedlaethol Cymru 2006–2008.

Bydd Llyfr Gwyn yn cael ei lansio ym Mlaenau Ffestiniog ar y 6ed o Dachwedd ac yna ym Mangor ar yr 11eg o Dachwedd.

Clawr meddal: £12.95
Clawr caled: £19.95

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

Emyr-Lewis.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 3 ymwelydd ar-lein