Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

 
  • Cynyddu maint y ffont
  • Maint ffont diofyn
  • Lleihau maint y ffont
Barddas :: Y Gymdeithas Gerdd Dafod

Bardd ar y Bêl :: Llion Jones

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

O Andorra i Lyon, dyma lyfr sy’n dilyn taith gofiadwy tîm pêl-droed Cymru yng nghystadleuaeth Ewro 2016 drwy eiriau bardd.

Mae'r gyfrol yn dal blas haf hynod 2016 ac yn dathlu llwyddiant y tîm cenedlaethol ar hyd pob cam o'r daith. Gyda lluniau trawiadol gan ffotograffydd swyddogol y Gymdeithas Bel-Droed, mae'r llyfr yn gofnod lliwgar o gamp Chris Coleman a'i dîm.

Meddai Osian Roberts, hyfforddwr y tîm cenedlaethol, yn ei gyflwyniad i'r gyfrol: "Mae’r gyfrol hon yn rhoi cyfnod rhyfeddol yn hanes pêl-droed ar gof a chadw, a hynny ar odl a chynghanedd. Rwy’n gwybod y cewch fodd i fyw yn aildroedio’r lôn i Lyon."

Cafodd y gyfrol ei lansio mewn noson arbennig o dan arweiniad Nic Parry yn Stiwdio Pontio, nos Lun 21 Tachwedd am 7:30 y.h.

Os nad ydych o fewn cyrraedd hwylus i siop lyfrau Cymraeg, gallwch brynu'r llyfr yma.

£6.95

 

Pigion y Talwrn 13 : Ceri Wyn Jones (gol.)

E-bost Argraffu PDF

talwrn 13

Yn y siopau

Dyma'r gyfrol gyntaf o bigion Y Talwrn, Radio Cymru, dan olygyddiaeth y Meuryn newydd, Ceri Wyn Jones. Mae'n cynnwys y goreuon o'r pum cyfres gyntaf y bu wrth y llyw, rhwng mis Ionawr 2012 ac Awst 2016: dros dri chant a hanner o gerddi a chwpledi, a hynny gan dros gant o feirdd gwahanol.

Dyma gyfle i fwynhau unwaith eto gyfraniadau beirdd led-led Cymru sydd wedi ymddangos ar y rhaglen radio dros y pum mlynedd diwethaf. O drydargerddi i dribanau beddargraff, o limrigau i englynion, mae'r traddodiadol a'r cyfoes, y dwys a'r digri yn dod ynghyd yn y gyfrol hon.

Bydd y gyfrol yn cael ei lansio yng Nghlwb Rygbi'r Cwins Caerfyrddin nos Lun 14 Tachwedd.

£8.95

 

Medeia :: Euripedes (trosiad Gwyneth Lewis)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Cyfieithiad o un o glasuron y dramodydd Euripides (480CC - 406CC) yw Medeia. Mae'r drasiesi Roegaidd hon yn rhan o fanyleb UG Drama CBAC am y pum mlynedd nesaf.

Cafodd y cyfieithiad hwn o waith y bardd a'r llenor Gwyneth Lewis ei gomisiynu ar y cyd gan CBAC a Theatr Genedlaethol Cymru.

Mae Gwyneth Lewis yn cael ei hystyried fel un o'n prif lenorion. Yn ogystal â chyhoeddi tair cyfrol o gerddi yn Gymraeg, y mae hi hefyd wedi cyhoeddi'n helaeth yn Saesneg ac mae ei chyhoeddiadau yn y ddwy iaith wedi ennill gwobrau. Medeia yw'r drydedd ddrama i Gwyneth ei chyfieithu. Eisoes cyhoeddwyd Clytemnestra (Sherman Cymru) ac Y Storm (Cyhoeddiadau Barddas) yn 2012.

£6.95

 

Dagrau Tost :: Cerddi Aber-fan (goln. Christine a Wyn James)

E-bost Argraffu PDF

Yn y siopau

Ym mis Hydref 1966 daeth pentref Aber-fan ger Merthyr Tudful yn ffocws sylw a chydymdeimlad y byd cyfan pan lithrodd tomen lo ar ben Ysgol Gynradd Pant-glas ar 21 Hydref gan ladd 116 o blant a 28 o oedolion. Yma yng Nghymru, daeth Aber-fan hefyd yn ffocws i gorff o farddoniaeth Gymraeg drawiadol wrth i’r beirdd hwythau ymateb i’r drychineb, ar y pryd a hefyd dros y blynyddoedd hyd heddiw.

Dyma’r tro cyntaf i gasgliad mor gyflawn o gerddi am Aber-fan gael eu cywain ynghyd yn yr un lle. Dechreuodd y golygyddion, Christine a Wyn James, ar y gwaith dros ugain mlynedd yn ôl, a hynny oherwydd eu bod mor ymwybodol o bwysigrwydd ac arwyddocâd Trychineb Aber-fan i’r genedl.

Cynhwysir yn y gyfrol weithiau gan 77 o amrywiol feirdd, yn feirdd cenedlaethol, beirdd lleol digon amlwg yn eu dydd a ffyddloniaid y colofnau barddol yn y papurau wythnosol ac enwadol. A thrwy roi sylw i ymateb y beirdd i’r ddamwain erchyll yn y pentref hwn, yr hyn mae’r golygyddion yn ei wneud ar un ystyr yw archwilio ymateb y gymuned Gymraeg yn gyffredinol i Drychineb Aber-fan.

£11.95

Lansiadau a digwyddiadau hyrwyddo Dagrau Tost: Cerddi Aber-fan:

2 Awst
Lolfa Lên, Eisteddfod Genedlaethol Y Fenni
Sioned Williams yn holi Christine a Wyn James gyda darlleniadau o’r cerddi gan Gwyneth Glyn.

10 Hydref
Gwyl Ryngwladol Abertawe Sgwrs Awr Ginio (yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau) am y flodeugerdd gan Christine a Wyn James

20 Hydref
Lansiad yn Y Drwm, Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Manon Rhys yn holi Wyn a Christine James, gyda darlleniadau o gerddi’r gyfrol gan T. James Jones, Gwyneth Glyn a Christine James

 

Trydar Barddas


Rhifyn Cyfredol

Seiniau Barddas

There seems to be an error with the player !

Llyfrau Diweddar

Beirdd Barddas

myrddin_ap.jpg

Pwy sydd yma?

Mae 4 ymwelydd ar-lein